odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
Małgorzata Cielebąk
Dziekanat ds. studenckich WLS, p.2.512
tel. +48 22 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl
pon. - czw. 10.00 - 14.00
przerwa 12.30 - 13.00Instytut Rusycystyki

Filologię rosyjską jako kierunek studiów powołano do życia w Uniwersytecie Warszawskim w 1950 r. Na Wydziale Humanistycznym UW w r. akad. 1950/1951 rozpoczęła działalność sekcja filologii rosyjskiej, w 1952 r. podniesiona do rangi Katedry Filologii Rosyjskiej, natomiast jako instytut (początkowo Instytut Filologii Rosyjskiej, dziś – Instytut Rusycystyki) funkcjonuje od 1968 r.

Instytut Rusycystyki jest najstarszą jednostką Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz największą w kraju placówką uczelnianą kształcącą specjalistów z zakresu filologii rosyjskiej, przy czym nie tylko studentów polskich, ale również zagranicznych.

W skład Instytutu Rusycystyki wchodzą dziś trzy zakłady – Zakład Historii Literatury Rosyjskiej, Zakład Języka Rosyjskiego i Zakład Komunikacji Językowej. Studia literaturoznawcze obejmują problematykę historycznoliteracką. W ostatnim czasie do badań została włączona tematyka prasoznawcza i historyczna oraz rozszerzeniu uległy studia nad polsko-rosyjskimi związkami literackimi, kulturalnymi i naukowymi. Badania językoznawcze skupiają się na problematyce leksykograficznej, w tym terminologicznej, oraz na lingwistycznym ujęciu problemu płci kulturowej. Celem badań translatorycznych jest uzyskanie opisu przekładu w dwojakim aspekcie: diaretycznym oraz dialogicznym. Studia z zakresu glottodydaktyki koncentrują się wokół wykorzystania w nauczaniu języka rosyjskiego współczesnych środków masowego przekazu. W Instytucie prowadzonych jest obecnie kilkanaście tematów badawczych, najczęściej o charakterze interdyscyplinarnym, w tym kilka tematów zespołowych („Literatura rosyjska wczoraj i dziś”, „Dialektyka przekładu”, „Współczesne narzędzia w rozwijaniu sprawności językowej i wiedzy kulturowej studentów-rusycystów”).

Instytut Rusycystyki od lat 70. wydaje serię „Studia Rossica”, w której ramach ukazują się zarówno zbiory artykułów naukowych, jak i monografie, a także jest organizatorem wielu międzynarodowych konferencji naukowych oraz kongresów i seminariów metodycznych.

Działalność dydaktyczna Instytutu Rusycystyki obejmuje obecnie kształcenie na studiach I i II stopnia na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią, na specjalności filologia rosyjska. Studia umożliwiają młodzieży zdobycie wiedzy o przeszłości i współczesności Rosji poprzez ukazanie jej dziedzictwa kulturowego w kontekście wspólnoty historycznej Słowian Wschodnich i europejskiej spuścizny kulturowej oraz uwarunkowań powiązań Polski i Rosji. Zainteresowani studenci mogą też uzyskać dodatkowe uprawnienia zawodowe, uczestnicząc w zajęciach modułu glottodydaktycznego, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela języka rosyjskiego. Studenci angażują się również w pracę badawczą, przede wszystkim w ramach prac Koła Naukowego Współpracy i Dialogu ze Wschodem. Studenci IR korzystają z możliwości mobilności studenckiej na podstawie programów krajowych i międzynarodowych oraz umów bilateralnych z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Do Instytutu Rusycystyki co roku przyjeżdżają też na wykłady gościnne i staże uczeni z ośrodków zagranicznych.

Przez zapewnienie szerokiego dostępu do wiedzy na temat Rosji i stosunków polsko-rosyjskich Instytut Rusycystyki odpowiada na zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie oraz znacząco wzbogaca ofertę edukacyjną Uniwersytetu Warszawskiego o treści ważne z merytorycznego punktu widzenia.