odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
13.01.2018


Indywidualny tok studiów

Zasady studiowania określa Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim i szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej.

Załącznik
do uchwały nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

REGULAMIN
STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2
pkt 6): indywidualny tok studiów (ITS) - program kształcenia i plan studiów przygotowany dla studenta, realizowany we współpracy z opiekunem naukowym;

V. ORGANIZACJA STUDIÓW
§ 22
1. Dziekan w porozumieniu z opiekunem i ze studentem wyznacza opiekuna naukowego dla studenta, który studiuje według indywidualnego toku studiów i zatwierdza indywidualny program kształcenia. Indywidualny program kształcenia musi spełniać wymagania, wynikające z efektów kształcenia określonych dla kierunku.

Uchwała
Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej
z dnia 16.06.2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad studiowania
na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

§ 5. INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW
1. Student po ukończeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub pierwszego semestru studiów drugiego stopnia, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5, może ubiegać się o podjęcie indywidualnego toku studiów (ITS), jeżeli podejmuje studia równoległe lub wyjeżdża na stypendium naukowe (z wyjątkiem stypendium Erasmus lub MOST).
2. Student, który nie spełnia warunków określonych w ust. 1, może ubiegać się o ITS w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe bądź w razie choroby uniemożliwiającej uczestnictwo w zajęciach czy bardzo trudnej sytuacji losowej.
3. Opiekunem naukowym studenta studiującego według ITS powinien być pracownik
naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny jednostki prowadzącej studia posiadający co najmniej stopień doktora.
4. Wniosek o ITS wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem proponowanego opiekuna
naukowego składa się w terminie do 14 dni od rozpoczęcia semestru. Do wniosku dołącza się projekt programu kształcenia i planu studiów, który miałby być realizowany w ramach ITS, zgodnie z wzorem w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
5. Student wraz z opiekunem ustalają program kształcenia i plan studiów tak, aby student:
     1) mógł ukończyć studia w terminie,
     2) w każdym roku studiów mógł zgromadzić co najmniej 48 pkt. ECTS.
6. Osoby pragnące kontynuować ITS na kolejnych latach studiów składają ponownie wniosek o przyznanie ITS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego w terminie do 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej.
7. Plan studiów na semestr letni student przedstawia do akceptacji opiekunowi naukowemu co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru letniego.

Proszę pamiętać o tym, że do podania o ITS powinni Państwo dołączyć wypełnioną przez wszystkich prowadzących zajęcia oraz opiekuna ITS tabelkę. Procedurę wnioskowania o ITS powinni więc Państwo zacząć od rozmowy z potencjalnym opiekunem ITS oraz ze wszystkimi prowadzącymi zajęcia.