odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
29.12.2018


Opis prac dyplomowych na kierunku
studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność filologia rosyjska

1. Struktura pracy dyplomowej ustalana jest przez studenta w porozumieniu z promotorem.

1.1. W pracy musi znaleźć się streszczenie w języku polskim (w przypadku prac napisanych w języku rosyjskim) o objętości minimum 5% tekstu. Praca napisana w języku polskim powinna zawierać streszczenie w języku rosyjskim o objętości ok. 20% tekstu pracy.

1.2. Objętość pracy dyplomowej: licencjackiej – ok. 35-50, magisterskiej – ok. 60-100 stron znormalizowanego wydruku komputerowego.

Praca licencjacka: proste zadanie badawcze w zakresie filologii rosyjskiej, tj. sprawdzające umiejętności analizy i interpretacji na ograniczonym materiale egzemplifikacyjnym z wykorzystaniem podstawowej literatury przedmiotu.
Praca magisterska: złożone zadanie badawcze w zakresie filologii rosyjskiej, tj. sprawdzające wszystkie umiejętności badawcze w fazie koncepcji i w fazie wykonawczej, oparte na rozbudowanym materiale egzemplifikacyjnym i uwzględniające tło oraz konteksty interpretacyjne.
 

1.3. Język pracy – rosyjski (tylko w wyjątkowych, uzasadnionych merytorycznie przypadkach – polski).

2. Wymogi formalne:

2.1. Znormalizowany wydruk komputerowy to:

  • 1800 znaków na stronie (w tym spacje i znaki interpunkcyjne) w układzie – 60 znaków w wierszu, 30 wierszy na stronie,

  • odstępy między wierszami (interlinia) – 1,5 wiersza,

  • tekst główny – Times 12 pkt,

  • tytuły rozdziałów i podrozdziałów – Times (14 pkt) + np. pogrubienie,

  • przypisy dolne i cytaty wyodrębnione – Times 10 pkt, pojedyncza interlinia,

  • standardowe marginesy oraz wcięcia akapitowe,

  • tekst wyjustowany, brak wiszących liter na końcu wiersza, brak przenoszenia słów.

2.2. Inne wymogi formalne określone są odpowiednio w zakładkach: Procedura składania pracy licencjackiej, Procedura składania pracy magisterskiej.

3. Egzamin dyplomowy  polega na obronie pracy dyplomowej (sprawdzającej umiejętność argumentowania i prowadzenia dyskusji) oraz odpowiedzi na co najmniej trzy pytania komisji z wcześniej ustalonych przez promotora i recenzenta zakresów tematycznych, podanych do wiadomości studenta.

4. Przygotowanie i pisanie pracy dyplomowej:

4.1. Prezentacja promotorów i profili planowanych seminariów licencjackich odbywa się pod koniec 4 semestru studiów pierwszego stopnia.
Prezentacja promotorów i profili seminariów magisterskich odbywa się na spotkaniu inaugurującym rok akademicki na studiach drugiego stopnia.

4.2. Studenci, którzy nie zapisali się na seminarium licencjackie w maju/czerwcu mogą to zrobić najpóźniej do 15 września danego roku akademickiego, przed rozpoczęciem trzeciego roku studiów. W sytuacjach losowych dyrektor IR ds. studenckich może wyznaczyć inny termin.

4.3. Zapisy na seminaria magisterskie odbywają się w dniu inauguracji roku akademickiego.

4.4. Temat pracy powinien być zatwierdzony przez promotora oraz Radę Naukową Instytutu Rusycystyki.

4.5. Zaliczenie ostatniego semestru seminarium dyplomowego student uzyskuje dopiero po złożeniu pracy uznanej przez promotora za gotową do obrony.

5. Dopuszczenie do obrony:

5.1. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu egzaminów oraz złożeniu do Sekretariatu IR pracy dyplomowej w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF rozpoczyna się procedura dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej opisana szczegółowo w zakładkach Procedura składania pracy licencjackiej; Procedura składania pracy magisterskiej.

5.2. Obrony prac dyplomowych odbywają się w czerwcu/lipcu. Studenci, którzy ze szczególnych względów nie obronili prac w lipcu, mają obowiązek przystąpienia do obrony najpóźniej we wrześniu danego roku akademickiego. W przypadku innych, szczególnych sytuacji życiowych studenci, którzy nie przystąpili do obrony pracy we wrześniu, mogą ubiegać się o przedłużenie okresu trwania studiów o trzy miesiące na zasadach określonych w par. 40 ust. 2 i 3 Regulaminu Studiów na UW.

Ważne informacje:

1. Zgodnie z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawną ochroną własności intelektualnej wykorzystywanie fragmentów cudzych prac bez podania źródła jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi. W przypadku stwierdzenia plagiatu promotor pracy ma prawo do zgłoszenia plagiatu, zatrzymania procedury dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony oraz wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

2. Przebieg procesu dyplomowania określony jest w następujących dokumentach Wydziału Lingwistyki Stosowanej:

  • Szczegółowe Zasady Studiowania na WLS z dnia 19 grudnia 2017 r. (par. 7. Egzamin dyplomowy)
  • System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na WLS z dnia 21 listopada 2017 r. (par. 3 ust. 8. Procedura przeprowadzania egzaminu dyplomowego)