odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
21.02.2018


Adam Jaskólski

a.jaskolski@uw.edu.pl

doktor nauk humanistycznych

dyscyplina:
językoznawstwo

specjalność:
językoznawstwo rosyjskie

podstawowy przedmiot badań:
rosyjski dyskurs polityczny

kierunki badań:
 • semantyka i pragmatyka dyskursu politycznego,
 • opozycja "My – Oni" w dyskursach perswazyjnych,
 • polska interferencja na gwarę staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego
prowadzone zajęcia dydaktyczne:
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • Rosja – tradycja i współczesność I
 • Przedmiot do wyboru: Staroobrzędowcy – historia, kultura, język
ważniejsze publikacje:
Monografie:
 • Dyskurs polityczny w Rosji. Analiza pragmalingwistyczna. Toruń 2015: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 250 s.
Artykuły naukowe:
 • Presupozycja jako mechanizm perswazji w rosyjskim dyskursie politycznym lat 1995-2009, [w:] „Przegląd Rusycystyczny”, nr 1/2010, s. 79-89.
 • Językowe sposoby przedstawienia negatywnych stanów rzeczy w państwie w wypowiedziach władz rosyjskich, [w:] Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim, red. D. Paśko-Koneczniak, Toruń 2012: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 347-360.
 • Sposoby woalowania negatywnej oceny denotatów w wypowiedziach władz rosyjskich, [w:] „Przegląd Rusycystyczny”, nr 3/2013, s. 79-89.
 • Языковые способы представления проблем России в дискурсе российской власти, [w:] Политическая коммуникация. Материалы Международной научной конференции, Екатеринбург 2014, s. 287-292.
 • O pojęciu udawania. Analiza semantyczna, [w:] Rosja w dialogu kultur. Literatura. Język. Folklor. Idee, red. K. Dembska, M. Głuszkowski, Toruń 2015, s. 595-605.
 • Недостатки и достоинства разных типов транскрипции при записи говора старообрядцев в Польше, [w:] "Acta Baltico-Slavica" vol. 39 (2015), s. 174-185.