odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
21.02.2018


Magdalena Dąbrowska

m.dabrowska@uw.edu.pl

Doktor habilitowany, profesor UW

Pełnione funkcje
Dyrektor Instytutu Rusycystyki UW
Kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej

Członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW
Członek Rady Naukowej Instytutu Rusycystyki

Przewodnicząca Komisji ds. Studiów Doktoranckich
Członek Komisji ds. Awansów Profesorskich
Członek Komisji ds. Badań Naukowych
Członek Komisji Konkursowej
Członek Komisji Oceniającej

Członkostwo w komitetach / radach redakcyjnych
Redaktor Naczelny „Studia Rossica”
„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”
„Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”
„Zhurnalistskij ezhegodnik” (Federacja Rosyjska)

Dyscyplina
Nauki filologiczne

Specjalności
Historia literatury rosyjskiej. Komparatystyka literacka

Podstawowy przedmiot badań
Literatura rosyjska czasów Oświecenia

Kierunki badań
1. Czasopiśmiennictwo rosyjskie XVIII – początku XIX wieku
2. Tradycja, formy i przemiany dyskursu podróżniczego w literaturze europejskiej
3. Rosyjsko-zachodnioeuropejskie związki literackie, kulturalne i naukowe

Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Historia literatury rosyjskiej (X-XVIII w.)
Historia literatury rosyjskiej (I połowa XIX w.)
Historia literatury rosyjskiej (II połowa XIX wieku)
Literatura powszechna
Literatura rosyjska w kontekście europejskim (seminarium magisterskie)
Warsztat literaturoznawcy (proseminarium licencjackie)
Literatura rosyjska XVIII-XIX wieku w perspektywie genologicznej
Wstęp do literaturoznawstwa
Czasopiśmiennictwo rosyjskie
Wielkie tematy literatury rosyjskiej I i II
Metodologia badań literaturoznawczych (studia doktoranckie)Ważniejsze publikacje (wybór)

MONOGRAFIE

 • Rosyjska opowieść sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, Wydawnictwo „Studia Rossica”, Warszawa 2003, ss. 256.

Monografia stanowi całościowe ujęcie sztandarowego gatunku prozy rosyjskiego sentymentalizmu – opowieści sentymentalnej, uwzględniające jego genezę, miejsce w strukturze genologicznej reprezentowanego kierunku, zarys dziejów oraz wpływ na literaturę rosyjską epok późniejszych, a także modelowe właściwości poetyki – koncepcję narratora i strukturę narracyjną, koncepcję postaci literackiej (w trzech aspektach: jednostka i zbiorowość, człowiek i natura, człowiek i sztuka), strukturę fabuły oraz konstrukcję czasu i przestrzeni. Pracę uzupełnia rejestr opowieści sentymentalnych zawierający adres bibliograficzny pierwodruku oraz obszerna literatura przedmiotu. Do celów badawczych zostało zgromadzonych ponad siedemdziesiąt utworów autorstwa m.in. Nikołaja Karamzina, Pawła Lwowa, Władimira Izmajłowa i Piotra Szalikowa.

 • Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, ss. 240.

Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera zarys szeroko rozumianego tła kulturowego (rozdział I) i literackiego (rozdziały II i III) gatunku podróży sentymentalnej. Część drugą – obszerniejszą (rozdziały I-VII) – wypełnia omówienie poszczególnych utworów, mające odsłonić wielkie, dotychczas słabo uświadamiane, zróżnicowanie (tematyczne i ideowe, ale także formalne) rosyjskich podróży sentymentalnych. Przedmiotem rozpatrzenia stały się Listy podróżnika rosyjskiego Nikołaja Karamzina, Podróż z Petersburga do Moskwy Aleksandra Radiszczewa, a także m.in. „podróże do Małorosji” Piotra Szalikowa, Filon Iwana Martynowa, Podróż do Kazania, Wiatki i Orenburga Maksima Niewzorowa, Podróż do południowej Rosji Władimira Izmajłowa. Całość uzupełnia omówienie – we wstępie – podstawowych założeń teoretycznych i stanu badań oraz – w zakończeniu – wkładu podróży sentymentalnej w rozwój prozy rosyjskiej. Książka zawiera bibliografię oraz indeks nazwisk i tytułów.


ARTYKUŁY NAUKOWE

 • Motywy muzyczne w charakterystyce „czułego” bohatera rosyjskich opowieści sentymentalnych, „Studia Rossica VI”, pod red. W. Skrundy i W. Zmarzer, Warszawa 1998, s. 7-18.

 • Epizody „czytelnicze” w charakterystyce bohatera rosyjskich opowieści sentymentalnych, „Studia Rossica X”, pod red. W. Skrundy, Warszawa 2000, s. 319-332.

 • Motywy taneczne w „Eugeniuszu Onieginie”, (w:) Taniec i literatura, pod red. E. Czaplejewicza i J. Potkańskiego, Pułtusk – Warszawa 2002, s. 107-125.

 • Z dziejów form epistolarnych w literaturze rosyjskiej (proza sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku), „Przegląd Rusycystyczny” 2003, nr 3, s. 25-36.

 • Książę Piotr Iwanowicz Szalikow oczami współczesnych (na materiale utworów poetyckich i dramaturgicznych początku XIX wieku), „Przegląd Rusycystyczny” 2004, nr 3, s. 17-32.

 • Z dziejów gatunku podróży sentymentalnej w literaturze rosyjskiej („Filon” Iwana Martynowa), „Slavia Orientalis” 2004, nr 4, s. 505-520.

 • Gatunek podróży sentymentalnej w twórczości Piotra Szalikowa („Podróż do Małorosji” i „Druga podróż do Małorosji”), „Przegląd Rusycystyczny” 2005, nr 1, s. 5-20.

 • Jean-François Marmontel i rosyjska proza sentymentalna drugiej połowy XVIII wieku, „Przegląd Rusycystyczny” 2005, nr 4, s. 21-34.

 • Przechadzki i przejażdżki samotnych marzycieli. Z dziejów rosyjskiej prozy sentymentalnej przełomu XVIII i XIX wieku, „Studia i szkice slawistyczne”, pod red. B. Kodzisa, nr 7, Opole 2006, s. 9-20.

 • Czytało go wielu, ale niewielu rozumiało”. Twórczość Laurence’a Sterne’a a rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, (w:) Recepcja. Transfer. Przekład, pod red. J. Koźbiała, nr 1(6), Warszawa 2006, s. 43-57.

 • Kolumb rosyjskiej prowincji. O „Podróży do Kazania, Wiatki i Orenburga” Maksima Niewzorowa, „Przegląd Rusycystyczny” 2007, nr 3, s. 5-18.

 • Listy o Włoszech” Charles’a Dupaty’ego a rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, (w:) Wschód – Zachód. Dialog kultur, t. 1 (Język rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej), pod red. G. Nefaginy, Słupsk 2007, s. 44-50.

 • O granicach i ich przekraczaniu (na materiale rosyjskich podróży sentymentalnych przełomu XVIII i XIX wieku), (w:) Studia slawistyczne, t. 7 (Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe), pod red. L. Dacewicz i B.E. Dworakowskiej, Białystok 2008, s. 225-235.

 • Jeszcze raz o Kolumbach rosyjskiej prowincji („Podróż wokół Moskwy” Nikołaja Karamzina, „Podróż do Kronsztadu” Piotra Szalikowa i „Podróż do południowej Rosji” Władimira Izmajłowa), „Przegląd Rusycystyczny” 2009, nr 1, s. 13-26.

 • Życie literackie Rosji XVIII i początku XIX wieku we wspomnieniach Michaiła Dmitrijewa (wybrane zagadnienia), „Przegląd Rusycystyczny” 2009, nr 3, s. 34-46.

 • Brygadiera wojsk polskich podróż w głąb Rosji. O „Dzienniku…” Józefa Kopcia, „Studia Rossica XX”, t. 1, pod red. A. Wołodźko-Butkiewicz i L. Łucewicz, Warszawa 2010, s. 107-118.

 • Konfederatów barskich podróże w głąb Rosji (Karol Lubicz Chojecki i Thesby de Belcour), (w:) Wschód – Zachód w dialogu międzykulturowym, pod red. J. Kazimierczyk i G. Lisowskiej, Słupsk 2010, s. 63-69.

 • Pisarze w służbie wychowania. Патриот” (1804) Władimira Izmajłowa na tle czasopiśmiennictwa rosyjskiego końca XVIII – początku XIX wieku, (w:) Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, pod red. I. Michalskiej i G. Michalskiego, Łódź 2010, s. 185-197.

 • Władimir Izmajłow i literatury zachodnioeuropejskie (na materiale czasopism rosyjskich początku XIX wieku), (w:) Conversatoria litteraria. Międzynarodowy rocznik naukowy, t. 3 (Aktualne problemy komparatystyki. Teoria i metodologia badań literaturoznawczych), pod red. D. Szymonik, Siedlce – Banská Bystrica 2010, s.183-193.

 • Echa fizjonomiki w literaturze rosyjskiej przełomu XVIII i XIX wieku, (w:) Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 9. Ciało („Slavica Wratislaviensia CLIII”), pod red. A. Matusiak i in., Wrocław 2011, s. 241-250.

 • Piotr I oczami pisarzy rosyjskich drugiej połowy XVIII i początku XIX wieku. Teksty i konteksty, (w:) Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, pod red. M. Szymor-Rólczak przy współudziale M. Poradeckiego, Łódź 2011, s. 205-217.

 • Ze studiów nad rosyjską prozą satyryczną przełomu XVIII i XIX wieku („Podróż krytyki...” Sawielija Ferelcta), (w:) Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka, pod. red. K. Lucińskiego, Kielce 2011, s. 235-241.

 • Z dziejów czasopisma „Вестник Европы” („rok Izmajłowa”), „Przegląd Rusycystyczny” 2011, nr 4, s. 5-20.

 • W stronę instrukcji. „Listy z Londynu” Piotra Makarowa w kontekście dyskusji nad gatunkiem podróży sentymentalnej w czasopismach rosyjskich początku XIX wieku, (w:) Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość, red. J. Sztachelska, Białystok 2012, s. 65-73.

 • Podróże Rosjan po Europie Zachodniej w ostatnich latach XVII wieku (cele i przebieg w świetle wybranych relacji), (w:) Samotrzeć, w kompanii, czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych, red. M. Saczyńska, E. Wółkiewicz, Warszawa 2012, s. 309-322.

 • Ze studiów nad czasopiśmiennictwem rosyjskim XVIII wieku („Детское чтение для сердца и разума” – zagadka popularności), (w:) Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim, pod red. D. Paśko-Koneczniak, Toruń 2012, s. 41-55.

 • O polemikach literackich w czasopismach rosyjskich początku XIX wieku („Северный вестник” – „Московский зритель” – „Друг просвещения”), (w:) Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej, pod red. A. Ksenicza i in., Zielona Góra 2013, s. 55-63.

 • Czasopisma jako źródło do dziejów polsko-rosyjskich związków literackich i kulturowych (wybrane przykłady z początku XIX wieku), „Acta Polono-Ruthenica XVI” 2011, s. 33-46.

 • Hamburg, Getynga, Uppsala, Sztokholm…podróż edukacyjna braci Demidowów (1751-1761), (w:) Conversatoria litteraria. Międzynarodowy rocznik naukowy, t. 3 (Współczesna komparatystyka i jej wymiary hermeneutyczne), pod red. D. Szymonik, R. Bobryka, R. Mnicha, Siedlce – Banská Bystrica 2012, s. 173-184.

 • Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre i literatura rosyjska przełomu XVIII i XIX wieku, (w:) Wschód – Zachód. Dialog języków i kultur, red. J. Kazimierczyk i P. Gancarz, Słupsk 2012, s. 91-102.

 • O miłych i dla miłych. Tematyka kobieca w czasopismach rosyjskich przełomu XVIII i XIX wieku, (w:) Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początku XX wieku, red. I. Michalska i G. Michalski, Łódź 2013, s. 163-174.

 • Czasopisma rosyjskie przełomu XVIII i XIX wieku jako źródło do dziejów europejskich związków kulturalnych i literackich (wybrane przykłady), (w:) Książka. Biblioteka. Informacja. Między podziałami a wspólnotą III, red. J. Dzieniakowska i M. Olczak-Kardas, Kielce 2012, s. 415-428.

 • Polscy poeci doby Oświecenia w czasopismach rosyjskich pierwszego piętnastolecia XIX wieku („Северный вестник” – „Улей” – „Вестник Европы”), „Studia Rossica XXII” (Polska – Rosja: dialog kultur. Tom poświęcony pamięci profesor Jeleny Cybienko), red. A. Wołodźko-Butkiewicz i L. Łucewicz, Warszawa 2012, s. 95-111.

 • O roli Iwana Martynowa oraz jego czasopism „Муза” i „Лицей” w propagowaniu literatury zachodnioeuropejskiej w Rosji przełomu XVIII i XIX wieku, (w:) Homo communicans II, pod red. K. Janaszek i in., Szczecin 2012, s. 53-60.

 • Kilka głosów o czasopiśmiennictwie rosyjskim z początku XIX wieku, „Przegląd Rusycystyczny” 2013, nr 4, s. 5-19.

 • Dziennik Wileński” (1805-1806) o życiu społecznym i literackim Rosji, (w:) Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее. Материалы V Международной научно-практической конференции. Иркутск, 21-22 мая 2013 г., ред. А.Х. Никитина, Т.А. Заиндинова, Иркутск 2013, с. 328-333.

 • Recepcja dramaturgii Augusta von Kotzebuego w Rosji w świetle czasopism przełomu XVIII i XIX wieku, (w:) Homo communicans III, pod red. K. Janaszek i in., Szczecin 2013, s. 65-74.

 • K вопросу o журналистской и переводческой деятельности Г. Зельницкого в Kaлуге конца XVIII – начала XIX в., (в:) Регионы в российском медиапространстве, ред. Е.Л. Вартанова и Я.Н. Засурский, Москва 2014, с. 379-380.

 • O interdyscyplinarności badań nad wydawnictwami periodycznymi (na materiale czasopism rosyjskich przełomu XVIII i XIX wieku), (w:) Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze, red. H. Chałacińska i B. Waligórska-Olejniczak, Poznań 2014, s. 221-235.

 • Problematyka pedagogiczna w kręgu zainteresowań wydawców rosyjskich przełomu XVIII i XIX wieku („okres nowikowowski” – „okres karamzinowski”), (w:) Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku, red. I. Michalska i G. Michalski, Łódź 2014, s. 73-86.

 • Czasopiśmiennictwo rosyjskie przełomu XVIII i XIX wieku w perspektywie interdyscyplinarnej (ze studiów nad triadą problemową: „produkcja – pośrednictwo - konsumpcja”), „Roczniki Kulturoznawcze” 2014, t. 5, nr 2, s. 85-99.

 • Samuel Bogumił Linde a kultura i nauka rosyjska (na materiale czasopism początku XIX wieku), „Acta Polono-Ruthenica XIX” 2014, s. 191-205.

Ponadto autorka kilkudziesięciu innych publikacji (artykuły naukowe, recenzje, przeglądy, sprawozdania) oraz uczestniczka kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych i kilkunastu zagranicznych staży naukowych.