odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Magdalena Dąbrowska

m.dabrowska@uw.edu.pl

Doktor habilitowany

Pełnione funkcje (obecnie)
p.o. dyrektora Instytutu Rusycystyki UW
p.o. kierownika Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej

Członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW
Członek Rady Naukowej Instytutu Rusycystyki

Przewodnicząca Komisji ds. Studiów Doktoranckich
Członek Komisji ds. Badań Naukowych
Członek Komisji Konkursowej

Członek Komisji Weryfikacyjnej
Członek Komisji ds. Budżetu i Finansów
Członek Rady Bibliotecznej UW

Członkostwo w komitetach / radach redakcyjnych

 • Redaktor Naczelny „Studia Rossica”
 • „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”
 • „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”
 • „Zhurnalistskij ezhegodnik” (Federacja Rosyjska)

Inne

 • Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego
 • Recenzent prac dyplomowych powoływany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dyscyplina
Nauki filologiczne

Specjalności
Historia literatury rosyjskiej. Komparatystyka literacka

Podstawowy przedmiot badań
Literatura rosyjska czasów Oświecenia

Kierunki badań
1. Czasopiśmiennictwo rosyjskie XVIII – początku XIX wieku
2. Tradycja, formy i przemiany dyskursu podróżniczego w literaturze europejskiej
3. Rosyjsko-zachodnioeuropejskie związki literackie, kulturalne i naukowe

Prowadzone zajęcia dydaktyczne (w różnych latach)

 • Historia literatury rosyjskiej (X-XVIII w.)
 • Historia literatury rosyjskiej (I połowa XIX w.)
 • Historia literatury rosyjskiej (II połowa XIX wieku)
 • Literatura powszechna
 • Literatura rosyjska w kontekście europejskim (seminarium magisterskie)
 • Warsztat literaturoznawcy (proseminarium licencjackie)
 • Literatura rosyjska XVIII-XIX wieku w perspektywie genologicznej
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Poetyka
 • Zagadnienia metodologii literaturoznawczej
 • Czasopiśmiennictwo rosyjskie
 • Wielkie tematy literatury rosyjskiej I i II
 • Metodologia badań literaturoznawczych (studia doktoranckie)Publikacje (zob. także w PBN)

MONOGRAFIE

 • Rosyjska opowieść sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, Wydawnictwo „Studia Rossica”, Warszawa 2003, ss. 256.

Monografia stanowi całościowe ujęcie sztandarowego gatunku prozy rosyjskiego sentymentalizmu – opowieści sentymentalnej, uwzględniające jego genezę, miejsce w strukturze genologicznej reprezentowanego kierunku, zarys dziejów oraz wpływ na literaturę rosyjską epok późniejszych, a także modelowe właściwości poetyki – koncepcję narratora i strukturę narracyjną, koncepcję postaci literackiej (w trzech aspektach: jednostka i zbiorowość, człowiek i natura, człowiek i sztuka), strukturę fabuły oraz konstrukcję czasu i przestrzeni. Pracę uzupełnia rejestr opowieści sentymentalnych zawierający adres bibliograficzny pierwodruku oraz obszerna literatura przedmiotu. Do celów badawczych zostało zgromadzonych ponad siedemdziesiąt utworów autorstwa m.in. Nikołaja Karamzina, Pawła Lwowa, Władimira Izmajłowa i Piotra Szalikowa.

 • Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, ss. 240.

Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera zarys szeroko rozumianego tła kulturowego (rozdział I) i literackiego (rozdziały II i III) gatunku podróży sentymentalnej. Część drugą – obszerniejszą (rozdziały I-VII) – wypełnia omówienie poszczególnych utworów, mające odsłonić wielkie, dotychczas słabo uświadamiane, zróżnicowanie (tematyczne i ideowe, ale także formalne) rosyjskich podróży sentymentalnych. Przedmiotem rozpatrzenia stały się Listy podróżnika rosyjskiego Nikołaja Karamzina, Podróż z Petersburga do Moskwy Aleksandra Radiszczewa, a także m.in. „podróże do Małorosji” Piotra Szalikowa, Filon Iwana Martynowa, Podróż do Kazania, Wiatki i Orenburga Maksima Niewzorowa, Podróż do południowej Rosji Władimira Izmajłowa. Całość uzupełnia omówienie – we wstępie – podstawowych założeń teoretycznych i stanu badań oraz – w zakończeniu – wkładu podróży sentymentalnej w rozwój prozy rosyjskiej. Książka zawiera bibliografię oraz indeks nazwisk i tytułów.

MONOGRAFIE REDAGOWANE:

 • Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski (red.), Nauka w Polsce i Rosji – miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki), Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2016.
 • Magdalena Dąbrowska (red.), Oblicza niewolnika w kulturze słowiańskiej, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2016.
 • Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski, K. Roman-Rawska (red.), Literatura i władza. Związki na gruncie rosyjskim w XVIII-XXI wieku, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2017.
 • Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski (red.), Mikołaj Karamzin i jego czasy, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2017.

PUBLIKACJE Z PODZIAŁEM NA LATA:

1998 rok

 1. Motywy muzyczne w charakterystyce „czułego” bohatera rosyjskich opowieści sentymentalnych, „Studia Rossica VI”, red. W. Skrunda i W. Zmarzer, Warszawa 1998, s. 7-18.

1999 rok

 1. Konferencja naukowa w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 3-4 grudnia 1998, „Przegląd Rusycystyczny” 1999, nr 1-2, s. 111-113 (współautor).
 2. Otwarcie obchodów Roku Puszkinowskiego w Polsce, „Przegląd Humanistyczny” 1999, nr 6, s. 193-195.

2000 rok

 1. Epizody „czytelnicze” w charakterystyce bohatera rosyjskich opowieści sentymentalnych, „Studia Rossica X”, red. W. Skrunda, Warszawa 2000, s. 319-332.
 2. Konferencja naukowa w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego (4-5 listopada 1999), „Przegląd Rusycystyczny” 2000, nr 2, s. 130-133 (współautor).
 3. Konferencja „Postkomunistyczna Europa Wschodnia dziś i jutro”, „Przegląd Humanistyczny” 2000, nr 3, s. 95-98.
 4. Opozycja „natura – cywilizacja” i jej wpływ na koncepcję bohatera rosyjskich opowieści sentymentalnych, „Studia Rossica XI”, red. W. Skrunda i W. Zmarzer, Warszawa 2000, s. 73-84.
 5. Studia Rossica”, „Didakt” 2000, nr 2, s. nlb.
 6. Tridcatiletie Instituta Rusistiki Varšavskogo universiteta, „Vestnik Moskovskogo Universiteta”, seria 9 (filologia), 2000, nr 1, s. 176-178.

2001 rok

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego (26-27.10.2000), „Przegląd Rusycystyczny” 2001, nr 1, s. 88-91.

2002 rok

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego (25-26 października 2001 roku), „Przegląd Rusycystyczny” 2002, nr 2, s. 109-112 (współautor).
 2. Motywy taneczne w „Eugeniuszu Onieginie”, w: Taniec i literatura, red. E. Czaplejewicz i J. Potkański, Pułtusk – Warszawa 2002, s. 107-125.
 3. Z badań nad rosyjską opowieścią sentymentalną przełomu XVIII i XIX wieku, „Przegląd Rusycystyczny” 2002, nr 2, s. 15-27.

2003 rok

 1.   Rosyjska opowieść sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, 256 ss.
 2.  Z dziejów form epistolarnych w literaturze rosyjskiej (proza sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku), „Przegląd Rusycystyczny” 2003, nr 3, s. 25-36.

2004 rok

 1. Książę Piotr Iwanowicz Szalikow oczami współczesnych (na materiale utworów poetyckich i dramaturgicznych początku XIX wieku), „Przegląd Rusycystyczny” 2004, nr 3, s. 17-32.
 2. Sentymentalna wizja przestrzeni (na materiale rosyjskich opowieści sentymentalnych przełomu XVIII i XIX wieku), w: Rosja literacka. Od Karamzina do Sołżenicyna. Księga poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Szyszko z okazji 45-lecia pracy naukowej, red. A. Wołodźko-Butkiewicz, Warszawa 2004, s. 49-60.
 3. Z dziejów gatunku podróży sentymentalnej w literaturze rosyjskiej („Filon” Iwana Martynowa), „Slavia Orientalis” 2004, nr 4, s. 505-520.

2005 rok

 1. Gatunek podróży sentymentalnej w twórczości Piotra Szalikowa („Podróż do Małorosji” i „Druga podróż do Małorosji”), „Przegląd Rusycystyczny” 2005, nr 1, s. 5-20.
 2. Jean-François Marmontel i rosyjska proza sentymentalna drugiej połowy XVIII wieku, „Przegląd Rusycystyczny” 2005, nr 4, s. 21-34.
 3. V.I. Mildon, „Veršyny russkoj dramy”. Izdatelstvo Moskovskogo universiteta. Moskva 2002, „Studia Rossica XVI”, red. A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Lutevici, Warszawa 2005, s. 399-400.

2006 rok

 1. Anglia oczami podróżników rosyjskich (na podstawie rosyjskiej prozy sentymentalnej przełomu XVIII i XIX wieku), w: Wschód – Zachód. Dialog języków i kultur, red. Z. Nowożenowa, Słupsk 2006, s. 225-231.
 2.  Mark Ałdanow – spojrzenie emigranta rosyjskiego na historię, „Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 4, s. 127-129.
 3.  Obraz Szwajcarii w „Listach podróżnika rosyjskiego” Nikołaja Karamzina, „Przegląd Rusycystyczny” 2006, nr 4, s. 27-40.
 4. Czytało go wielu, ale niewielu rozumiało”. Twórczość Laurence’a Sterne’a a rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, w: Recepcja. Transfer. Przekład, red. J. Koźbiał, nr 1(6), Warszawa 2006, s. 43-57.
 5. Przechadzki i przejażdżki samotnych marzycieli. Z dziejów rosyjskiej prozy sentymentalnej przełomu XVIII i XIX wieku, „Studia i szkice slawistyczne”, red. B. Kodzis, nr 7, Opole 2006, s. 9-20.

2007 rok

 1. Echa filozofii europejskiej w „Listach podróżnika rosyjskiego” Nikołaja Karamzina, „Studia i szkice slawistyczne”, red. A. Wieczorek, nr 8, Opole 2007, s. 37-43.
 2.  Kolumb rosyjskiej prowincji. O „Podróży do Kazania, Wiatki i Orenburga” Maksima Niewzorowa, „Przegląd Rusycystyczny” 2007, nr 3, s. 5-18.
 3. Listy o Włoszech” Charles’a Dupaty’ego a rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, w: Wschód – Zachód. Dialog kultur, t. 1 (Język rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej), red. G. Nefagina, Słupsk 2007, s. 44-50.
 4.  Z dziejów dyskusji nad gatunkiem podróży sentymentalnej w Rosji przełomu XVIII i XIX wieku, „Slovanské studie XI”, Ostrava 2007, s. 9-17.

2008 rok

 1. O granicach i ich przekraczaniu (na materiale rosyjskich podróży sentymentalnych przełomu XVIII i XIX wieku), w: Studia slawistyczne, t. 7 (Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe), red. L. Dacewicz, B.E. Dworakowska, Białystok 2008, s. 225-235.

2009 rok

 1. Brygadiera wojsk polskich podróż w głąb Rosji. O „Dzienniku” Józefa Kopcia, w: Trzecia konferencja z cyklu Ego-dokument i literatura. Wspomnienia pisarzy rosyjskich. Rosja i kultura rosyjska we wspomnieniach pisarzy polskich. Tezy referatów, red. L. Łucewicz, Warszawa 2009, s. 77-79.
 2. Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 240 ss.
 3. Jeszcze raz o Kolumbach rosyjskiej prowincji („Podróż wokół Moskwy” Nikołaja Karamzina, „Podróż do Kronsztadu” Piotra Szalikowa i „Podróż do południowej Rosji” Władimira Izmajłowa), „Przegląd Rusycystyczny” 2009, nr 1, s. 13-26.
 4. Życie literackie Rosji XVIII i początku XIX wieku we wspomnieniach Michaiła Dmitrijewa (wybrane zagadnienia), „Przegląd Rusycystyczny” 2009, nr 3, s. 33-45.
2010 rok
 1. Brygadiera wojsk polskich podróż w głąb Rosji. O „Dzienniku…” Józefa Kopcia, „Studia Rossica XX”, t. 1, pod red. A. Wołodźko-Butkiewicz i L. Łucewicz, Warszawa 2010, s. 107-118.
 2. Konfederatów barskich podróże w głąb Rosji (Karol Lubicz Chojecki i Thesby de Belcour), w: Wschód – Zachód w dialogu międzykulturowym, pod red. J. Kazimierczyk i G. Lisowskiej, Słupsk 2010, s. 63-69.
 3. Pisarze w służbie wychowania. „Patriot” (1804) Władimira Izmajłowa na tle czasopiśmiennictwa rosyjskiego końca XVIII – początku XIX wieku, w: Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, pod red. I. Michalskiej i G. Michalskiego, Łódź 2010, s. 185-197.
 4. Echa zachodnioeuropejskiej myśli pedagogicznej w czasopismach rosyjskich przełomu XVIII i XIX wieku, w: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu, pod red. A. Ksenicza i M. Łuczyk, Zielona Góra 2010, s. 211-217.
 5. Władimir Izmajłow i literatury zachodnioeuropejskie (na materiale czasopism rosyjskich początku XIX wieku), w: Conversatoria litteraria. Międzynarodowy rocznik naukowy, t. 3 (Aktualne problemy komparatystyki. Teoria i metodologia badań literaturoznawczych), pod red. D. Szymonik, Siedlce – Banská Bystrica 2010, s.183-193.

2011 rok

 1. Echa fizjonomiki w literaturze rosyjskiej przełomu XVIII i XIX wieku, „Slavica Wratislaviensia CLIII” (Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 9. Ciało) 2011, t. CLIII, s. 241-250.
 2. Czasopisma jako źródło do dziejów polsko-rosyjskich związków literackich i kulturowych (wybrane przykłady z początku XIX wieku), „Acta Polono-Ruthenica XVI” 2011, s. 33-46.
 3. Piotr I oczami pisarzy rosyjskich drugiej połowy XVIII i początku XIX wieku. Teksty i konteksty, w: Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, pod red. M. Szymor-Rólczak przy współudziale M. Poradeckiego, Łódź 2011, s. 205-217.
 4. Teoria i praktyka podróżowania w prozie rosyjskiej przełomu XVIII i XIX wieku oraz jej źródeł zachodnioeuropejskich (wybrane przykłady), w: Zbliżenie. Literatura – kultura – język – translatoryka, red. I. Fijałkowska-Janiak, Gdańsk 2011, s. 21-27.
 5.  Z dziejów czasopisma „Vestnik Еvropy” („rok Izmajłowa”), „Przegląd Rusycystyczny” 2011, nr 4, s. 5-20.
 6. Ze studiów nad rosyjską prozą satyryczną przełomu XVIII i XIX wieku („Podróż krytyki...” Sawielija Ferelcta), w: Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka, pod. red. K. Lucińskiego, Kielce 2011, s. 235-241.
2012 rok
 1. Czasopisma rosyjskie przełomu XVIII i XIX wieku jako źródło do dziejów europejskich związków kulturalnych i literackich (wybrane przykłady), w: Książka. Biblioteka. Informacja. Między podziałami a wspólnotą III, red. J. Dzieniakowska i M. Olczak-Kardas, Kielce 2012, s. 415-428.
 2. Hamburg, Getynga, Uppsala, Sztokholm…podróż edukacyjna braci Demidowów (1751-1761), w: Conversatoria litteraria. Międzynarodowy rocznik naukowy, t. 3 (Współczesna komparatystyka i jej wymiary hermeneutyczne), pod red. D. Szymonik, R. Bobryka, R. Mnicha, Siedlce – Banská Bystrica 2012, s. 173-184.
 3. Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre i literatura rosyjska przełomu XVIII i XIX wieku, w: Wschód – Zachód. Dialog języków i kultur, red. J. Kazimierczyk i P. Gancarz, Słupsk 2012, s. 91-102.
 4. O dwóch sposobach wykorzystania motywu drogi przez pisarzy rosyjskich doby Oświecenia (na materiale czasopism drugiej połowy XVIII wieku), w: Obrazy drogi w literaturze i sztuce, red. J. Adamowski i K. Smyk, Lublin 2012, s. 165-176.
 5. O roli Iwana Martynowa oraz jego czasopism „Мuza” i „Licej” w propagowaniu literatury zachodnioeuropejskiej w Rosji przełomu XVIII i XIX wieku, w: Homo communicans II, pod red. K. Janaszek i in., Szczecin 2012, s. 53-60.
 6. Podróże Rosjan po Europie Zachodniej w ostatnich latach XVII wieku (cele i przebieg w świetle wybranych relacji, w: Samotrzeć, w kompanii, czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych, red. M. Saczyńska, E. Wółkiewicz, Warszawa 2012, s. 309-322.
 7. Polscy poeci doby Oświecenia w czasopismach rosyjskich pierwszego piętnastolecia XIX wieku („Severnyj vestnik” – „Ulej” – „Vestnik Evropy”), „Studia Rossica XXII” (Polska – Rosja: dialog kultur. Tom poświęcony pamięci profesor Jeleny Cybienko), red. A. Wołodźko-Butkiewicz i L. Łucewicz, Warszawa 2012, s. 95-111.
 8. W stronę instrukcji. „Listy z Londynu” Piotra Makarowa w kontekście dyskusji nad gatunkiem podróży sentymentalnej w czasopismach rosyjskich początku XIX wieku, w: Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość, red. J. Sztachelska, Białystok 2012, s. 65-73.
 9. Wyznania kobiet występnych i prawych. O trzech opowieściach Władimira Izmajłowa, „Studia Rossica XXI” (Autobiografie pisarzy rosyjskich), red. A. Wołodźko-Butkiewicz i L. Łucewicz, Warszawa 2012, s. 41-52.
 10. Ze studiów nad czasopiśmiennictwem rosyjskim XVIII wieku („Детскоечтениедлясердцаиразума” – zagadka popularności), w: Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim, red. D. Paśko-Koneczniak, Toruń 2012, s. 41-55.

2013 rok

 1. Czasopisma jako źródło do studiów nad recepcją literatury i kultury zachodnioeuropejskiej w Rosji przełomu XVIII i XIX wieku (propozycje metodologiczne wybrane przykłady – perspektywy badawcze), w: W dialogu języków i kultur, t. 3, red. K. Fordoński i Ł. Karpiński, Warszawa 2013, s. 257-266.
 2. Dziennik Wileński” (1805-1806) o życiu społecznym i literackim Rosji, (w:) Slavânskie âzyki i kultury: prošloe, nastoaŝee. Materialy V Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji. Irkutsk, 21-22 maâ 2013 g., red. А.H. Nikitina, Т.А. Zaindinova, Irkutsk 2013, с. 328-333.
 3. Kamienie i drzewa, czyli na szlakach miejsc pamięci (na podstawie literatury rosyjskiej przełomu XVIII i XIX wieku), w: Kamień w literaturze, kulturze i języku, t. 1, red. M. Roszczynialska i K. Wądolny-Tatar, Kraków 2013, s. 87-105.
 4.   Kilka głosów o czasopiśmiennictwie rosyjskim z początku XIX wieku, „Przegląd Rusycystyczny” 2013, nr 4, s. 5-19.
 5. Nauczanie literatury rosyjskiej X-XVIII wieku na studiach rusycystycznych w grupach bez znajomości języka rosyjskiego, „Języki obce w szkole” 2013, nr 2, s. 34-39.
 6. O miłych i dla miłych. Tematyka kobieca w czasopismach rosyjskich przełomu XVIII i XIX wieku, w: Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początku XX wieku, red. I. Michalska i G. Michalski, Łódź 2013, s. 163-174.
 7. O polemikach literackich w czasopismach rosyjskich początku XIX wieku („Severnyj vestnik” – „Моskovskij zritel” – „Drug prosveŝenia”), w: Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej, red. A. Ksenicz i in., Zielona Góra 2013, s. 55-63.
 8. Obwieściciele Europy. Czasopisma jako źródło do studiów nad recepcją literatury i kultury zachodnioeuropejskiej w Rosji przełomu XVIII i XIX w. („Sankt-Petersburgskij vestnik” – „Vestnik Еvropy” – „Severnyj Меrkurij”), w: Język, wielokulturowość, tożsamość, red. M. Pająkowska-Kensik, A. Paluszak-Bronka, K. Kołatka, Bydgoszcz 2013, s. 101-115.
 9. Recepcja dramaturgii Augusta von Kotzebuego w Rosji w świetle czasopism przełomu XVIII i XIX wieku, w: Homo communicans III, pod red. K. Janaszek i in., Szczecin 2013, s. 65-74.
 10. Włochy oczami podróżników rosyjskich czasów Oświecenia (Nikołaj Lwow i Jekatierina Daszkowa), „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” (Pejzaż w kalejdoskopie. Obrazy przestrzeni w literaturach wschodniosłowiańskich) 2013, t. 23, s. 11-22. /B. 2 pkt./
 11. Ze studiów nad rosyjsko-polskimizwiązkami naukowymi, kulturalnymi i literackimi początku XIX wieku (wokół korespondencji Jewfimija Bołchowitinowa z Wasilijem Anastasiewiczem), w: W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności, red. W. Supa, Białystok 2013, s. 71-87.

2014 rok

 1. Addenda do dziejów recepcji literatury zachodnioeuropejskiej w Rosji przełomu XVIII i XIX wieku (ze studiów nad czasopismami dla kobiet), „Komunikacja Specjalistyczna” 2014, t. 8, s. 179-188.
 2. Czasopiśmiennictwo rosyjskie przełomu XVIII i XIX wieku w perspektywie interdyscyplinarnej (ze studiów nad triadą problemową „produkcja – pośrednictwo – konsumpcja”), „Roczniki Kulturoznawcze” 2014, t. 5, nr 2, s. 85-99.
 3. Jakow Galinkowski i literatury zachodnioeuropejskie, (w:) Zbliżenia. Językoznawstwo – literaturoznawstwo – translatologia, red. A. Stolarczyk-Gembiak i M. Woźnicka, Konin 2014, s. 137-147.
 4.   Jakowa Galinkowskiego klucz do literatury europejskiej – pro et contra, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2014, t. 24, s. 41-50.
 5. K voprosu o žurnalistskoj i perewodčeskoj deâtelnosti G. Zielnickogo w Kaluge konca XVIII – načala XIX w., w: Regiony w rossijskom mediaprostranstve, red. E.L. Vartanowa i J.N. Zasurskij, Moskwa 2014, s. 379-380.
 6. Moda na cudzoziemszczyznę w oświeceniowej Rosji (ze studiów nad typami i treścią czasopism przełomu XVIII i XIX wieku), w: Homo communicans IV, red. K. Janaszek i in., Szczecin 2014, s. 75-85.
 7. O interdyscyplinarności badań nad wydawnictwami periodycznymi (na materiale czasopism rosyjskich przełomu XVIII i XIX wieku), w: Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze, red. H. Chałacińska i B. Waligórska-Olejniczak, Poznań 2014, s. 221-235.
 8. Problematyka pedagogiczna w kręgu zainteresowań wydawców rosyjskich przełomu XVIII i XIX wieku („okres nowikowowski” – „okres karamzinowski”), w: Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku, red. I. Michalska i G. Michalski, Łódź 2014, s. 73-86.
 9.   Recepcja bajkopisarstwa Iwana Kryłowa w świetle prasy polskiej pierwszej połowy XIX wieku, „Acta Neophilologica” 2014, nr XVI (1), s. 153-164.
 10. Samuel Bogumił Linde a kultura i nauka rosyjska (na materiale czasopism początku XIX wieku), „Acta Polono-Ruthenica” 2014, nr XIX, s. 191-205.
 11. Tożsamość w podróży. Bracia Demidowowie w Europie Zachodniej (1751-1761), w: Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej, red. A. Raźny, Kraków 2014, s. 59-71.
 12. W kręgu rosyjskich czasopism dla kobiet początku XIX wieku (spór o „Žurnal dla milyh”), w: Między tradycją a współczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, red. W. Laszczak i in., Opole 2014, s. 415-425.
 13. Wasilij Anastasiewicz jako popularyzator literatury polskiej w Rosji początku XIX wieku. Wokół czasopism „Severnyj vestnik”, „Кorifej, ili Kluč literatury” i „Ulej”, w: Literatura polska w świecie, t. 5 (Mapowanie. Opisy. Interpretacje), red. R. Cudak, Katowice, 2014, s. 364-374.
 14. Z dziejów rosyjskiego czasopiśmiennictwa prowincjonalnego („Urania”, 1804 r.), w: Studia wschodniosłowiańskie: literatura i język, Zielona Góra 2014, s. 23-30.
 15. Ze studiów nad inicjatywami wydawniczymi w prowincjonalnej Rosji (działalność Grigorija Zielnickiego w Kałudze na przełomie XVIII i XIX wieku), w: Kulturowa tożsamość książki, red. A. Cisło i A. Łuszpak, Wrocław 2014, s. 203-213.

2015 rok

 1. Czasopiśmiennictwo rosyjskie wobec tendencji literackich swoich czasów („Večera”, 1772 r.), w: Rosja w dialogu kultur, t. 2, red. B. Żejmo, Toruń 2015, s. 163-175.
 2. K voprosu o žurnalistskoj i perevodčeskoj deatelnosti Grigorija Zelnickogo v Kaluge konca XVIII – načala XIX vv., w: Russkaâ literatura i žurnalistika v dviženii vremeni, Moskva 2015, s. 93-102.
 3. Miejsca wspólne? Włochy oczami architektów polskich i rosyjskich (August Fryderyk Moszyński i Nikołaj Lwow), „Studia interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej” 2015, t. 8, s. 88-104.
 4. Moda na cudzoziemszczyznę i jej krytyka w komediopisarstwie rosyjskim przełomu XVIII i XIX wieku, w: Kulturowy obraz mód społecznych, red. J. Bujak-Lechowicz, Szczecin 2015, s. 407-419.
 5. Niemarginalne marginalia. Ze studiów nad przypisami w dziełach historycznych oraz w powieściach pseudohistorycznych i ich tłumaczeniach (na polskim i rosyjskim materiale przełomu XVIII i XIX w.), w: Historia. Interpretacja. Reprezentacja. III, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, J. Taraszkiewicz, Gdańsk 2015, s. 291-300.
 6. O niewykorzystanym źródle do studiów nad pisarstwem i czytelnictwem kobiet (najdawniejsze rosyjskie czasopisma dla kobiet w świetle współczesnych propozycji metodologicznych), w: Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku, red. H. Mieczkowska, E. Solak, P. Fałowski, N. Palich, Kraków 2015, s. 339-347.
 7. O przedmowach i przypisach w czasopismach jako źródłach do studiów nad rosyjsko-zachodnioeuropejskimi związkami literackimi, kulturalnymi i naukowymi (przełom XVIII i XIX wieku), w: Książka. Biblioteka. Informacja. Między podziałami a wspólnotą, red. J. Dzieniakowska, M. Olczak-Kondas, Kielce 2015, s. 197-211.
 8. O dwóch typach rosyjskich czasopism dla kobiet z przełomu XVIII i XIX wieku, w: Metamorfozy kobiecości w życiu i w literaturze, red. W. Jakimiuk-Sawczyńska, Białystok 2015, s. 7-20.
 9. Polityka władz carskich wobec Krymu a literatura rosyjska przełomu XVIII i XIX wieku, w: Kulturowy obraz polityki, red. J. Bujak-Lechowicz, K. Borkowski, Szczecin 2015, s. 19-34.
 10. Polonica historyczne w czasopismach rosyjskich początku XIX wieku („Historia narodu polskiego” Adama Naruszewicza), „Studia interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej” 2015, t. 8, s. 3-14.
 11. Promień dnia… rozprasza ciemność”. Obraz światła w znanych i zapomnianych europejskich tekstach kultury wieku XVIII, „Komunikacja Specjalistyczna” 2015, t. 9-10, s. 185-195.
 12. Świat wartości w rosyjskich czasopismach dla kobiet początku XIX wieku („Kabinet Aspazii” – „Modnyj vestnik”), w: Revitalizace hodnot: umění a literatura II, red. J. Dohnal, Brno 2015, s. 603-611.
 13. Twórczość literacka Katarzyny II w świetle czasopism rosyjskich początku XIX wieku, w: Homo communicans V, red. B. Rodziewicz, K. Janaszek, R. Gawarkiewicz, Szczecin 2015, s. 49-57.
 14. Uwagi o rosyjskim przekładzie „Historii” Ignacego Krasickiego, w: Translatio i kultura, red. K. Hejwowski, A. Kukułka-Wojtasik, Warszawa 2015, s. 263-274.
 15. Wizerunek królów szwedzkich Karola XII i Gustawa III w literaturze rosyjskiej doby Oświecenia, w: Europa Środkowo-Wschodnia. Trudny dialog, red. J. Getka, R. Kramar, Warszawa 2015, s. 225-240.
 16. Z zawartości „podróżniczej” czasopism rosyjskich lat 20. i 30. XIX wieku („Damskij žurnal” Piotra Szalikowa), w: Georomantyzm. Literatura – miejsce – środowisko, red. E. Dąbrowicz, M. Lul, K. Sawicka-Mierzyńska, D. Zawadzka, Białystok 2015, s. 216-231.
 17. Ze studiów nad twórczością Michaiła Nikiticza Murawiowa (wątek Bolesława Chrobrego i Zbigniewa), „Acta Neophilologica” 2015, t. XVII. 2, s. 93-104.
 18. Zapomniana karta z dziejów prozy podróżniczej Piotra Szalikowa. „Urywki listów z podróży do Taganrogu, Odessy i na Krym” oraz ich konteksty literackie, w: Europa Środkowo-Wschodnia. Trudny dialog, red. J. Getka, R. Kramar, Warszawa 2015, s. 103-113.
 19. Zapomniane karty z dziejów rosyjskich czasopisma dla kobiet początku XIX wieku (wokół inicjatyw wydawniczych Michaiła Makarowa i Piotra Szalikowa), „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2015, t. 25, s. 11-22.

2016 rok

 1. Długie trwanie. O kanonie literackim (wokół literatury rosyjskiej), „Komunikacja Specjalistyczna” 2016, nr 12, s. 77-86.
 2. I nstitut rusistiki Varšavskogo universiteta, „Russkij âzyk za rubiežom” 2016 (specâlnyj vypusk), Moskva, s. 11-13.
 3. Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski, Introductory remarks, w: Nauka w Polsce i Rosji – miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki), red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2016, s. 13-14.
 4. Jesteśmy wdzięczni miłej autorce…” O kobietach pisarkach w rosyjskich czasopismach dla kobiet (koniec XVIII – pierwsza połowa XIX wieku), w: Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, red. H. Chodurska, A. Kotkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, s. 41-52.
 5.  Kanon lektur na studiach rusycystycznych. Propozycje w odniesieniu do literatury epok dawnych, „Roczniki Humanistyczne” 2016, t. LXIV, z. 7, s. 81-93.
 6. Koń i jeździec. O pierwszych reakcjach literackich na odsłonięcie pomnika Piotra I w Petersburgu, w: Koń w języku, literaturze i kulturze, red. D. Szymonik, M. Jasińska, J. Siepietowska, I. Żukowska, Siedlce 2016, s. 133-152.
 7.  Młodość i starość (według) Nikołaja Karamzina, „Slavica Wratislaviensia” 2016, t. CLXIII, s. 47-58.
 8. Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski (red.), Nauka w Polsce i Rosji – miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki), Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2016.
 9. O „miejscach wspólnych” w dziejach rosyjskiej i polskiej bibliografii początku XIX wieku, w: Nauka w Polsce i Rosji – miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki), red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2016, język polski, s. 147-156.
 10.  Magdalena Dąbrowska (red.), Oblicza niewolnika w kulturze słowiańskiej, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2016.
 11. Oryginalna i przekładowa działalność literacka przedstawicielek rosyjskiego Oświecenia (ze studiów nad otoczeniem literackim Aleksandra Sumarokowa i Gawriiły Dierżawina), „Polilog. Studia neofilologiczne” 2016, nr 6, Słupsk, s. 19-29.
 12.  Rodziny literackie w Rosji czasów Oświecenia (trzy przykłady), „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2016, t. 26, s. 25-36.
 13. Russkaâ literatura v polskih žurnalah pervoj poloviny XIX v., w: Žurnalistika v 2015 godu: informacjonnyj potencjal obŝestva i resursy mediasistemy, red. E.L. Vartanova, A.N. Zasurskij, MGU. Fakultet Žurnalistiki, Moskva 2016, s. 381-382.
 14. Russkaâ literatura v polskoj žurnalitike pervoj poloviny XIX veka („Przyjaciel Ludu, czyli Tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości”), w: Rusistika i sovremennost’. Sbornik naučnyh statej, red. E. Arhangelskaâ, Baltijas Starptautiskā Akadēmija (Latvija), Riga 2016, s. 144-179.
 15. Russkie biobibliografičeskie slovari XVIII-XIX vv. i ih rol’ v prepodavanii istorii russkoj literatury i žurnalistiki, „Russkij âzyk za rubiežom” 2016 (specâlnyj vypusk), Moskva, s. 67-70.
 16. Samotność / odosobnienie w twórczości pisarzy rosyjskich przełomu XVIII i XIX wieku (z zawartości czasopism literackich), w: Samotność – aspekty, konteksty, wymiary, t. 1, red. K. Arciszewska, L. Kalita, U. Patocka-Sigłowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 73-82.
 17. Tematyka medyczna w czasopismach rosyjskich przełomu XVIII i XIX wieku, w: Książka. Biblioteka. Informacja. Między podziałami a wspólnotą V, red. J. Dzieniakowska i M. Olczak-Kardas, Kielce 2016, s. 259-272.
 18. Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski, Uwagi wstępne, w: Nauka w Polsce i Rosji – miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki), red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2016, s. 9-10.
 19. Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski, Vstupitelnye zamečania, w: Nauka w Polsce i Rosji – miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki), red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2016, s. 11-12.
 20.  Wasilija Malinowskiego rozważania (nie tylko) o pokoju i wojnie (czasopismo „Osennie večera”, 1803 r.), „Studia Rossica Posnaniensia” 2016, t. XLI, s. 45-56.
 21.  Wstęp, w: Oblicza niewolnika w kulturze słowiańskiej, red. M. Dąbrowska, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2016, s. 7-8.
 22. Ze studiów nad recepcją spuścizny literackiej i historiograficznej Nikołaja Karamzina w Polsce (na materiale czasopism XIX wieku: od rekonesansu bibliograficznego do nowych kontekstów interpretacyjnych), w: Miedzy rusofobią a rusofilią. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku, red. S. Karpowicz-Słowikowska, E. Mikiciuk, T. Sucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 11-19.

2017 rok

 1. Czasopisma literackie późnego Oświecenia w służbie wychowania społeczeństwa („Čto-nibud’ ot bezdelâ na dosuge” Nikołaja Osipowa), w: Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską. 30 lat toruńskiej rusycystyki, red. B. Żejmo i I. Rzepnikowska, Toruń 2017, s. 377-390.
 2. Dar Domu Rosyjskiej Emigracji im. Aleksandra Sołżenicyna dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – wykaz książek, w: Literatura i władza. Związki na gruncie rosyjskim w XVIII-XXI wieku, red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, K. Roman-Rawska, Warszawa 2017, s. 29-40.
 3. Иртыш, превращающийся в Иппокрену” – pierwsze czasopismo wydawane na Syberii. Stan i perspektywy badań, w: Syberia. Wizje literackie – wizje dokumentalne, red. P. Głuszkowski, Warszawa 2017, s. 33-42.
 4. Karamzin i Ignacy Krasicki (wokół „Wyjątków z pism Karamzina prozą” z „Tygodnika Wileńskiego” 1820 roku), w: Mikołaj Karamzin i jego czasy, red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Warszawa 2017, s. 187-195.
 5. Kobiety w kulturze rosyjskiej na początku XIX wieku (na podstawie czasopism Piotra Szalikowa), w: Historie nieobojętne, t. 2 (Kądziel – kołyska – łoże. Atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów), red. A. Głowacka-Penczyńska, K. Grysińska-Jarmuła, M. Opioła-Cegiełka, Bydgoszcz 2017, s. 267-282.
 6. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, K. Roman-Rawska (red.), Literatura i władza. Związki na gruncie rosyjskim w XVIII-XXI wieku, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2017.
 7. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski (red.), Mikołaj Karamzin i jego czasy, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2017.
 8. Nepreryvnaâ, žyznennaâ аrteria meždu literaturami”: russkaâ literatura v polskich žurnalah pervoj poloviny XIX veka (casus I.A. Krylova), „Russkaâ literatura i žurnalistika v dviženii vremeni. Ežegodnik 2016. Meždunarodnyj naučnyj žurnal” 2017, t. 2, s. 173-180.
 9. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, O jubileuszach Karamzina i Karamzinie jubileuszowo, w: Mikołaj Karamzin i jego czasy, red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Warszawa 2017, s. 9-13.
 10. Russkaâ i polskaâ žurnalistika v kontekste perepiski S.B. Linde s V.G. Anastasevičem 1822-1830 gg., v: Tvorčestvo, professiâ, industria. Materialy Meždunarodonoj naučno-praktičeskoj konferencji „Žurnalistika 2016”, red. E.L. Vartanova, A.N. Zasurskij, Moskva 2017, s. 351-352.
 11. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, K. Roman-Rawska, Słowo wstępne, w: Literatura i władza. Związki na gruncie rosyjskim w XVIII-XXI wieku, red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, K. Roman-Rawska, Warszawa 2017, s. 9-11.
 12. The Idle Traveller? O koncepcji podróżnika w twórczości Michaiła Nikiticza Murawiowa, w: Inny w podróży, t. 1 (Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków), Rzeszów 2017, s. 120-130.
 13. Zametka N.M. Karamzina „O moskovskom zemletrâsenii 1802 goda” v strukturę „Vestnika Evropy”, w: Zlomová období ruské kultury z pohledu literatury (Karamzin, Leskov, Merežkovskij, Babel), red. J. Dohnal, Brno 2017, s. 11-20.
 14. Ziemie polskie połowy XIX wieku oczyma Rosjan (Piotr Dubrowski i Michaił Glinka), „Przegląd Środkowo-Wschodni” 2017, nr 1, s. 135-149.

2018 rok

 1. Pankratija Sumarokowa wkład w rozwój czasopiśmiennictwa rosyjskiego, „Przegląd Środkowo-Wschodni” 2018, nr 3, s. 121-138.
 2. Ze studiów nad pierwszym okresem w dziejach rosyjskiego czasopiśmiennictwa dla dzieci („Dietskij wiestnik”, 1815), w: Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku, red. I. Michalska i G. Michalski, Łódź 2018, s. 201-208.