odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Grażyna Mańkowska

gmmankow@uw.edu.pl

dr habilitowany

Pełnione funkcje:
 • Członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Rusycytyki
Dyscyplina:
nauki filologiczne

Specjalności:

 • językoznawstwo rosyjskie
 • językoznawstwo konfrontatywne
 • lingwistyka gender
Przedmiot badań:
 • współczesne słownictwo rosyjskie
 • morfologia współczesnego języka rosyjskiego - współczesna prasa rosyjskojęzyczna
Kierunki badań:
 • stereotyp płci a język periodyków dla kobiet i dla mężczyzn
 • zmiany w systemie leksykalnym wspóczesnego języka rosyjskiego
 • derywacja nazw kobiet we współczesnym języku rosyjskim - system i funkcjonowanie
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego
 • Stylistyka funkcjonalna języka rosyjskiego
 • Gramatyka konfrontatywna polsko-rosyjska
 • Gramatyka i leksykologia konfrontatywna (seminarium licencjackie)
 • Język i płeć
Ważniejsze publikacje:
 • O kobietach i dla kobiet. Stereotyp płci w rosyjskojęzycznej prasie kobiecej, wyd: Instytut Rusycystyki UW, Warszawa 2013.
 • Problemy percepcji nagłówków rosyjskich tekstów publicystycznych w audytorium polskojęzycznym, [w]: Słowo w kontekście,  Wydawnictwo Tertium, Kraków 2013, s. 161-168.
 • Fonetyczne aspekty stereotypu płci, [w:] Słowo w dialogu międzykulturowym, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", Kraków 2010, s. 109-116.
 • O stereotypowym postrzeganiu zachowań komunikacyjnych kobiet i mężczyzn, [w:] Zeszyty Naukowe. Neofilologia: Komunikacja międzykulturowa. Stereotypy, Warszawa 2012, s. 61-75
 • Percepcja nazw kobiet w języku polskim i rosyjskim, [w:] Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, t. XVIII: Język, społeczeństwo, wartości, pod red. E. Laskowskiej, I. Benenowskiej i M. Jaracz, Bydgoszcz 2008, s. 257-263.
 • O przyczynach występowania eufemizmów, [w:] Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", Kraków 2007, s. 91-99.
 • Kulturowo-społeczne warunki występowania zjawisk tabu i eufemizmu, [w:] Język trzeciego tysiąclecia III, t. 3: Język polski i języki obce - kontakty, kultura, dydaktyka, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", Kraków 2005, s. 65-71.
 • Русские эвфемизмы и их эквиваленты в польском языке, [w:] Проблемы изучения отношений эквивалентности в славянских языках, (red.) S. Siatkowski, T. S. Tichomirowa, Moskwa 1997, s. 151-157.
 • Rola asocjacji w tworzeniu wyrażeń eufemistycznych, Studia Rossica II, Związki interdyscyplinarne w badaniach rusycystycznych, Warszawa 1994, s. 203-207.
 • Типологический анализ имен существительных, образующих тематическую группу времени, в польском, русском и белорусском современных языках, "Studia Rossica Posnaniensia", vol. XXV, 1993, s. 123-138.
Inne:
Rozprawa doktorska pt.: Eufemizmy we współczesnym języku polskim i rosyjskim (konfrontatywno-typologiczna analiza semantyczna) nagrodzona została w r. 2002 w konkursie na najlepszą pracę doktorską związaną z regionem Europy Środkowej i Wschodniej, organizowanym przez Szkołę Główną Handlową i Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód (jest dostępna w Czytelni IR).