odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Sergey Khvatov

Doktor nauk humanistycznych

skhvatov@uw.edu.pl

Specjalność
Język rosyjski: leksykologia, leksykografia, glottodydaktyka

Aktualnie prowadzone zajęcia
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego z elementami translacji
 • Język rosyjski w biznesie
 • Rosyjska komunikacja biznesowa

Publikacje

Podręczniki:
 • Пишем друзьям. Moskwa, "Russkij jazyk", 1989.
 • Podręcznik do nauki języka rosyjskiego dla studentów-obcokrajowców. Moskwa, "Russkij jazyk", (2 tomy), 1990.
 • Podręcznik do nauki języka rosyjskiego "Biznes-kontakt", Warszawa, "REA", 1998, 2002 (współautor N. Bondar)
 • Podręcznik do nauki języka rosyjskiego "Język rosyjski w biznesie", Warszawa,"WSiP", 1999, 2000 (współautor R.Hajczuk)
 • Podręcznik do nauki języka rosyjskiego „Biznes kontakt. Komunikacja biznesowa po rosyjsku”. Część I. Biznes w Rosji. Wydawnictwo REA, Warszawa 2009 (współautor N. Bondar)
 • Podręcznik do nauki języka rosyjskiego „Biznes kontakt. Komunikacja biznesowa po rosyjsku”. Część II. Transakcje w handlu zagranicznym. Wydawnictwo REA, Warszawa 2010 (współautor N. Bondar)
Słowniki:
 • Uniwersalny słownik polsko-rosyjski, rosyjsko-polski (30 tys. słów). REA, Warszawa, 1998, 2001 (współautor Roman Hajczuk)
 • Współczesny słownik polsko-rosyjski, rosyjsko-polski, II wydanie, poprawione i rozszerzone // REA, Warszawa 1998, 2003. (współautor M. Timoszuk)
 • Słownik polsko-rosyjski, rosyjsko-polski „Kompakt plus”. // REA,Warszawa 2002, 2005, 2006 (współautor M. Timoszuk)
 • Słownik polsko-rosyjski, rosyjsko-polski „Kompakt plus słownik multimedialny” // REA, Warszawa 2007 (współautor M.Timoszuk)
 • Słownik polsko-rosyjsko, rosyjsko-polski // Philip Wilson, Warszawa, 2004. (współautor Z.Kurylin)
 • Wielki Słownik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski pod red. S.Khvatova i M.Timoszuka. // REA, Warszawa 2008 (współautorzy M.Timoszuk, E.Szędzielorz, B.Walczak-Sroczyńska)
 • Słownik polsko-rosyjski, rosyjsko-polski z wersją elektroniczną i suplementem tematycznym. // REA, Warszawa 2011 (współautorzy M. Timoszuk, B.Walczak-Sroczyńska)
Ważniejsze artykuły:
 • Русско-польские лексические параллели в лингводидактическом и лексикографическом аспектах // Материалы Х Конгресса МАПРЯЛ, Санкт-Петербург, 2003
 • Формирование моделей речевого поведения студентов-филологов в рамках деловой коммуникации // Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europyi świata”, Warszawa 2004
 • «Лексикографическое зеркало» в диалоге культур. // Русистика и современность: Материалы VII Международной научно-практической конференции, 17-18 сентября 2004 г. Т. 1 Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Санкт-Петербург, 2005
 • Проблемы эквивалентности в двуязычном польско-русском словаре. // Das Russische in zweisprachigen Wörterbüchern : Internationale Fachtagung, Magdeburg, 18.-22.5.2005 = Русский язык в двуязычных словарях : Международная научная конференция, Магдебург, 18 - 22 мая 2005 г. / Renate Belentschikow (Hrsg.). – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; NewYork; Wien: Lang, 2006
 • Бизнес и логос: деловая коммуникация в филологическом аспекте. // Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i świata: Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa 10 – 14 maja 2006, Warszawa 2006
 • Новые европейские реалии в преподавании русского языка польским студентам-филологам. // Русский язык в Европе: методика, опыт преподавания, перспективы: Материалы международной конференции „Преподавание русского языка и литературы в новых европейских условиях XXI в. (L’insegnamento della lingua e della litteratura russa in Europa: nuove condizioni e prospettive del XXI secolo: Convegno internazionale Verona 22-24 settembre 2005), s. 230-234 – theCoffeeHouseart. & adv, Milano, 2006
 • Формирование бизнес-коммуникативной компетенции как составной части профессиональной компетенции филолога-русиста. // Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке: Материалы IX Международный симпозиум МАПРЯЛ, Велико-Тырново, 2007
 • Бизнес и логос: роль деловой коммуникации в языковой подготовке иностранных филологов-русистов // Мир русского слова и русское слово в мире: Материалы XI Международного Конгресса МАПРЯЛ, 17-23 сентября 2007 г. Т. 1 Русский язык: диахрония и динамика языковых процессов, NERONPRESS, Sofia 2007
 • Русский язык делового общения в Варшавском университете. // Материалы Международной научно-практической конференции специалистов-филологов и преподавателей русистов по проблемам функционирования, преподавания и продвижения русского языка за рубежом (Москва, 11-13 декабря 2007 г. ) – М.: Издательство ИКАР, 2007
 • Деловая коммуникация в обучении межкультурному общению. // Congreso Internacional „La lengua y literatura rusas en el espacio educativo internacional: estado actual y perspectivas”, Granada, 7–9 mayo 2007 (Международная научная конференция «Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы», Гранада, 7 – 9 мая 2007 г.) – Т. 1 – Издательский дом «МИРС», 2007
 • Лексическая эквивалентность в словарном и коммуникативном аспектах [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. III, red. A. Pstyga, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 51-57. ISBN: 978-83-7326-564-6
 • Русский язык делового общения на рынке образовательных услуг // Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, Интернет», Warszawa 2008
 • Публичный, общественный или государственный? (лингвистические аспекты социальных проблем) // CIEURUS Convegno internazionale „L’Europa delle lingue e il russo: certificazione, istituzioni e strumenti per una nuova mediazione”, Forlì, 26-27 febbraio 2008 (Международная научная конференция «Многоязычная Европа и русский язык: тестирование, учреждения и средства для новой медиации»), Bologna 2008
 • Русский язык делового общения в межкультурной коммуникации. // I Международная научно-методическая конференция «Состояние и перспективы методики преподавания русского языка и литературы». Сборник статей, Москва, РУДН, 2008
 • Русский язык делового общения на рынке образовательных услуг // Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, Интернет», Warszawa 2009
 • Russkij jazyk dielowogo obszczenija na innowacjonnom rynkie obrazowatelnych usług, [w:] Русский язык как язык межкультурного и делового сотрудничества в полилингвальном контексте Евразии: Материалы II международного конгресса / Отв. ред. Н.Ж.Шаймерденова. – Астана, ИД «Сарыарка». 2009.
 • Формирование навыков иноязычной деловой коммуникации у студентов-филологов, [w:] Nauczanie języka rosyjskiego studentów na kierunkach filologicznych i niefilologicznych / Pod red. L.Szypielewicz, rec. W.N.Bielousow. – Warszawa-Lublin 2009
 • Роль переводного словаря в межкультурной коммуникации // ''Kalba ir kontekstai" Mokslo darbai 2010 m. III (2) tomas, Vilnius, 2010
 • „Komunikacja biznesowa po rosyjsku”- опыт преподавания русского языка делового  общения польским студентам-филологам // Русский язык как иностранный: Теория. Исследования. Практика. Выпуск Х1, СПб, 2010
 • Русский язык делового общения в филологической аудитории // Русский язык и культура в пространстве Русского мира. Материалы II Конгресса РОПРЯЛ Санкт-Петербург, 26-28 октября 2010 г. Т.1 – СПб: Издательский дом «МИРС», 2010
 • Деловой язык и бизнес-коммуникация в подготовке филолога-русиста [w:] Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet. / Pod red. L.Szypielewicz. – Warszawa 2012
 • Деловой язык в межкультурной коммуникации [w:] Meninis tekstas: Suvokimas. Analizė. Interpretacija. Edukologija, №8, Vilnius 2012
 • Русский язык делового общения в современном культурном и образовательном пространстве [w:] Культура и деловой иностранный язык. – Санкт-Петербург: Издательство СПбГУКИ, 2013