odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
21.02.2018


Monika Izabella Zielińska

mizielin1@uw.edu.pl

Doktor habilitowany

Pełnione funkcje

 • Członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Rusycystyki
Dyscyplina

 • Nauki filologiczne

Specjalności

 • Historia literatury rosyjskiej
 • Kultura i sztuka rosyjska

Podstawowy przedmiot badań

 • Literatura i kultura rosyjska drugiej połowy XX – początku XXI wieku

Kierunki badań

 • Obraz Rosji we współczesnej literaturze rosyjskiej
 • Kultura Rosji przełomu XX i XXI wieku

Prowadzone zajęcia

 • Historia literatury rosyjskiej od 1945 roku do czasów najnowszych
 • Wybrane zagadnienia z historii kultury rosyjskiej
 • Rosja – tradycja i współczesność
 • Wielcy twórcy i wielkie dzieła literatury rosyjskiej XX wieku
 • Literatura i kultura rosyjska drugiej połowy XX wieku (seminarium magisterskie)

Ważniejsze publikacje (wybór)

MONOGRAFIE

 • Twórczość Konstantego Fiedina w okresie międzywojennym. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1983.
 • Obrzeża i dale leśne. Motywy sylwiczne w prozie rosyjskiej XX wieku.. Wyd. IR UW, Warszawa 2010.

W monografii przeanalizowano motywy sylwiczne w wybranych utworach Michaiła Priszwina oraz związki wizji leśnego świata wykreowanej przez pisarza z malarstwem europejskim i rosyjskim (rozdział Michaił Priszwin – viator silvestris). Ponadto, przeprowadzona została typologia lasu w utworach Leonida Leonowa (rozdział W obronie przyjaciela. Las w twórczości Leonida Leonowa). Omówiono także spatium lasu w prozie „wiejskiej” (W. Biełow, W. Rasputin, W. Astafjew), filozofię Lasu według Anatolija Kima (przypowieść Ojciec-Las) i kwestię terapeutycznej roli lasu w opowieści Piotra Aleszkowskiego Żywot Tchórza (rozdział Las współczesny mieszany). Monografia zawiera aneks Las w malarstwie rosyjskim.


ARTYKUŁY NAUKOWE
 • Topoi sadu i ogrodu w literaturach słowiańskich, „Transformacje” 1993/1994, nr 1-4, s. 124 – 130.
 • Las w literaturze rosyjskiej XX wieku (ekskurs do Driandii Michaiła Priszwina), „Studia Rossica” V, Warszawa 1997, s. 235 – 245.
 • W poszukiwaniu duchowości. Las w twórczości W. Biełowa, W. Astafjewa i W. Rasputina, „Studia Rossica” X, Warszawa 2000, s. 213 – 234.
 • Piotra Aleszkowskiego świat trójprzestrzenny („Żywot Tchórza” – próba analizy), „Studia Rossica” XI, Warszawa 2000, s. 249 – 258.
 • Философия Леса по Анатолию Киму, „Studia Rossica” XII, Warszawa 2003, s. 381 – 387.
 • Demoniczne sacrum lasu słowiańskiego i jego okolic, „Studia Rossica” XIV, Warszawa 2004, s. 111 – 125.
 • W leśnym laboratorium Michaiła Priszwina („Kalendarz przyrody”), „Przegląd Rusycystyczny” 2005, 2, s. 76 – 102.
 • Drzewa Ludzkiego Lasu („Ojciec-Las” Anatolija Kima), Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 3, s. 19 – 41.
 • Las we wczesnej twórczości Leonida Leonowa, „Przegląd Rusycystyczny” 2007, nr 3, s. 19 – 41.
 • Образ леса в миниатюрах „Глаза земли” Михаила Пришвина, „Studia Rossica” XIX, Warszawa 2007, s. 433 – 442 .
 • О чем шумят леса? Образ леса в польской и русской литературах. W: Conversatoria Litteraria. Międzynarodowy Rocznik Naukowy 3: Aktualne problemy komparatystyki. Teoria i metodologia badań literaturoznawczych. Siedle – Banská Bystrica 2010, s. 271 – 279.
 • Символика дерева в русской прозе и живописи, Colloquia Litteraria Sedlcensia. Tom X: Symbol w kulturze: funkcje i semantyka. Siedlce 2011, s. 149 – 161