odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Monika Izabella Zielińska

mizielin1@uw.edu.pl

Doktor habilitowany


Pełnione funkcje
 • Członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW
 • Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Rusycystyki
Dyscyplina
 • Nauki filologiczne

Specjalności
 • Historia literatury rosyjskiej
 • Kultura i sztuka rosyjska
Podstawowy przedmiot badań
 • Literatura i kultura rosyjska drugiej połowy XX i XXI wieku

Kierunki badań

 • Obraz Rosji we współczesnej literaturze rosyjskiej
 • Kultura rosyjska XX i XXI wieku

Prowadzone zajęcia

 • Historia literatury rosyjskiej (od 1945 do czasów najnowszych)
 • Wybrane zagadnienia z historii kultury rosyjskiej
 • Rosja – tradycja i współczesność
 • Literatura i kultura rosyjska drugiej połowy XX wieku (seminarium magisterskie)

Ważniejsze publikacje (wybór)

MONOGRAFIE

 • Twórczość Konstantego Fiedina w okresie międzywojennym. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1983.

 • Obrzeża i dale leśne. Motywy sylwiczne w prozie rosyjskiej XX wieku. Studia Rossica, Warszawa 2010.

W monografii przeanalizowano motywy sylwiczne w wybranych utworach Michaiła Priszwina oraz związki wizji leśnego świata wykreowanej przez pisarza z malarstwem europejskim i rosyjskim (rozdział Michaił Priszwin – viator silvestris). Ponadto, została przeprowadzona typologia lasu w utworach Leonida Leonowa (rozdział W obronie przyjaciela. Las w twórczości Leonida Leonowa). Przeanalizowano także spatium lasu w prozie wiejskiej (Wasilij Biełow, Walentin Rasputin, Wiktor Astafjew), filozofię Lasu według Anatolija Kima (przypowieść Ojciec-Las) oraz kwestię terapeutycznej roli lasu w opowieści Piotra Aleszkowskiego Żywot Tchórza (rozdział Las współczesny mieszany). Monografia zawiera aneks Las w malarstwie rosyjskim.

ARTYKUŁY NAUKOWE

 • Topoi sadu i ogrodu w literaturach słowiańskich, „Transformacje” 1993/1994, nr 1-4, s. 124-130.
 • Las w literaturze rosyjskiej XX wieku (ekskurs do Driandrii Michaiła Priszwina), „Studia Rossica” V, Warszawa 1997, s. 235-245.
 • W poszukiwaniu duchowości. Las w twórczości W. Biełowa, W. Astafjewa i W. Rasputina, „Studia Rossica” X, Warszawa 2000, s. 213-234.
 • Piotra Aleszkowskiego świat trójprzestrzenny („Żywot Tchórza” – próba analizy), „Studia Rossica” XI, Warszawa 2000, s. 249-258.
 • Философия Леса по Анатолию Киму, „Studia Rossica” XII, Warszawa 2003, s. 381-387.
 • Demoniczne sacrum lasu słowiańskiego i jego okolic, „Studia Rossica” XIV, Warszawa 2004, s. 111-125.
 • W leśnym laboratorium Michaiła Priszwina („Kalendarz przyrody”), „Przegląd Rusycystyczny” 2005, nr 2, s. 76-102.
 • Drzewa Ludzkiego Lasu („Ojciec-Las” Anatolija Kima), „Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 3, s. 19-41.
 • Las we wczesnej twórczości Leonida Leonowa, „Przegląd Rusycystyczny” 2007, nr 3, s. 19-41.
 • Образ леса в миниатюрах „Глаза земли” Михаила Пришвина, „Studia RossicaXIX, Warszawa 2007, s. 433-442.
 • О чем шумят леса? Образ леса в польской и русской литературах. W: Conversatoria Litteraria. Międzynarodowy Rocznik Naukowy 3: Aktualne problemy komparatystyki. Teoria i metodologia badań literaturoznawczych, Siedlce – Banská Bystrica 2010, s. 271-279.
 • Символика дерева в русской прозе и живописи. W: Colloquia Litteraria Sedlcennsia. Tom X: Symbol w kulturze: funkcje i semantyka, Siedlce 2011, s. 149-161.
 • Człowiek – zwierzę – las w opowieści-bajce Borisa Siergunienkowa „Leśny koń”. W: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Tom 2: Od humanizmu do posthumanizmu, Katowice 2014, s. 123-132.
 • Святая или сумасшедшая? Образ героини романа Светланы Василенко „Дурочка”. W: Colloquia Litteraria Sedlcensia. Tom XIV, Siedlce 2014, s. 213-218.
 • Вопрос света и тьмы в творчестве М. Кучерской. W: Coversatoria Litteraria. Międzynarodowy Rocznik Naukowy. Tom IX, Siedlce 2015, s. 179-187.
 • Образ деревни в современной русской прозе – правда или фальш? Захар Прилепин и Ирина Мамаева. W: Coversatoria Litteraria. Międzynarodowy Rocznik Naukowy. Tom X, Siedlce 2016, s. 223-233.
 • Молодость и старость в современной русской литературе.W: Conversatoria Litteraria. Międzynarodowy Rocznik Naukowy XI: Młodość i starość w języku, literaturze, kulturze i sztuce. Siedlce – Banská Bystrica 2017, s. 301-310.

Ponadto uczestniczka kilkunastu międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych.