odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Natalia Krenska

natalia.krenska@poczta.onet.pl

Stopień/ tytuł naukowy:

Doktor nauk humanistycznych

Dyscyplina:
Filologia rosyjska, glottodydaktyka

Specjalności:

Językoznawstwo rosyjskie, glottodydaktyka

Podstawowy przedmiot badań:

Językoznawstwo porównawcze, przekład, glottodydaktyka

Kierunki badań:

 • Język polityki w przekładach polsko-angielsko-rosyjskich.
 • Język polityki – definicje, zakresy, uniwersalia, osobliwości – spojrzenie w przeszłość.
 • Współczesny język polityki – terminologia, stylistyka w przekładach polsko-angielsko-rosyjskich. Analiza kontrastywna.
 • Rosyjski język biznesu – teoria i praktyka.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Ważniejsze publikacje:

Artykuły naukowe:

 • „Język biznesu w kontekście komunikacji międzykulturowej.” – czasopismo „Języki Specjalistyczne”, t.7, Warszawa 2007, str. 151-159.
 • „Когнитивизм в обучении языку бизнеса студентов-филологов.” – czasopismo „Przegląd Rusycystyczny” nr 2, Katowice 2007, str. 105-114.
 • „Лингвосоциокультурный аспект процесса обучения русскому языку делового общения в польской аудитории.”  – czasopismo "Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego", Kielce 2008 , tom 17, str. 151-157.
 • „К вопросу о межкультурной коммуникации и культурных различиях при обучении иностранному языку.” – Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания, Moskwa 2008, № 3, str. 10-15.
 • „Русский язык бизнеса в Польше – его основные проблемы.” – artykuł w  tomie materiałów pokonferencyjnych – "Współczesna rusycystyka w kształtowaniu wspólnej europejskiej przestrzeni kulturowo-informacyjnej. Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach" (Lublin, 7-10 czerwca 2009 r.);
 • „Задачи обучения иностранных бизнесменов языку делового общения.” – artykuł w tomie materiałów V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и Мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет.” Warszawa 9-13 maja 2012 r., str. 764-768.
 • „Диалог как разновидность устного общения и его использование в целях обучения русскому языку бизнеса.” – czasopismo „Komunikacja specjalistyczna” tom 5, Warszawa 2012 r., str. 136-147.