odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
21.02.2018


WYJAZDY ZAGRANICZNE


Najpopularniejsze wśród studentów stypendia zagraniczne oferuje program Erasmus+

Instytut Rusycystyki może samodzielnie podpisywać umowy bilateralne w ramach programu Erasmus, które obejmują również wymianę studencką.

Poniżej wykaz partnerów zagranicznych, z którymi Instytut Rusycystyki podpisał umowy bilateralne w ramach nowego programu Erasmus+ (2014/15-2020/21):

  1. UNIVERSITY OF JYVASKYLA [Finlandia; strona domowa uczelni: www.jyu.fi; ponadto zobacz: www.jyu.fi/study; katalog przedmiotów: www.jyu.fi/study/programmes/courses; kod Erasmus: SF JYVASKY01; koordynator umowy ze strony partnera: Terho Joutsen <juhtep@cc.jyu.fi>; Wydział lub jednostka współpracująca: [Department of Languages (Russian Language)] – 2 wyjazdy semestralne na rok (dotyczy studentów I i II stopnia);

  1. TALLINN UNIVERSITY [Estonia; strona domowa uczelni: www.tlu.ee; ponadto zobacz: www.tlu.ee/exchange; kod Erasmus: EE TALLINN05; koordynator umowy ze strony partnera: Natalia Tshuikina <natalia.tshuikina@tlu.ee>; Wydział lub jednostka współpracująca: [Institute of Slavonic Languages and Cultures] 2 wyjazdy semestralne na rok (dotyczy studentów I i II stopnia);

  1. DAUGAVPILS UNIVERSITY [Łotwa; strona domowa uczelni: www.du.lv/en, zobacz również: www.du.lv.en; kod Erasmus: LV DAUGAVP01; koordynator umowy ze strony partnera: prof. Anna Stankiewicz< annastankevica@inbox.lv> lub koordynator instytucjonalny: Inese Hodanowa< inese.hodanova@du.lv>; Wydział lub jednostka współpracująca: [Department of Rusistics and Slavistics, Faculty of Humanities]2 wyjazdy semestralne na rok (dotyczy studentów I i II stopnia);

  1. COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA [Słowacja; strona domowa uczelni: www.uniba.sk; zobacz katalog przedmiotów: http://www.uniba.sk/index.php?id=3871; Kod Erasmus: SK BRATISL02; koordynator umowy ze strony partnera: Lubor Matejko <matejko@fphil.uniba.sk>; Wydział lub jednostka współpracująca: [Department of Russian Language and Literature] 2 wyjazdy semestralne na rok (dotyczy studentów I i II stopnia);

Kwalifikacją wniosków wyjazdowych zajmuje się Komisja w następującym składzie: Z-ca Dyrektora IR ds. dydaktycznych i studenckich (przewodniczący), Koordynator ds. mobilności w IR, przedstawiciel Samorządu Studentów w IR.

Jeśli w I turze student IR ubiega się o wyjazd w innej jednostce UW, koordynator IR udziela jedynie zgody na wyjazd i zatwierdza Learning Agreement, a decyzję o kwalifikacji podejmuje Komisja Kwalifikacyjna właściwej jednostki UW.

I Tura Kwalifikacji na semestr letni i zimowy roku akademickiego odbywa się w roku akademickim poprzedzającym planowany wyjazd (luty, marzec).

Następnie odbywają się kolejne dwie tury kwalifikacji, które obejmują niewykorzystane miejsca ze wszystkich Wydziałów i jednostek UW. Koordynacją II i III tury kwalifikacji zajmuje się Biuro Współpracy z Zagranicą. W II i III turze koordynator ds. mobilności w IR wyraża zgodę na wyjazd i zatwierdza Learning Agreement. Informacje o harmonogramie I, II i III tury kwalifikacji zamieszczane są na stronie Biura Współpracy z Zagranicą oraz Instytutu Rusycystyki, a także na tablicach informacyjnych.

Studenci IR mogą ubiegać się o wyjazdy w innych jednostkach UW, jednak aby otrzymać stypendium musi zachodzić pokrewieństwo kierunków studiów. Największe prawdopodobieństwo pokrewieństwa kierunków dla studentów rusycystyki zachodzi w jednostkach Wydziału Lingwistyki Stosowanej.


Zasady ubiegania się o wyjazd:

  • Zapoznaj się z zasadami kwalifikacji, które zamieszczane są na stronie IR (w aktualnościach) oraz na tablicy informacyjnej (IV piętro).

  • Wybierz partnera zagranicznego, z którym Instytut Rusycystyki ma podpisaną umowę bilateralną. Jeśli nie zainteresowała Cię oferta żadnego z partnerów bilateralnych, poszukaj ofert wyjazdowych na innych jednostkach UW (Pamiętaj o pokrewieństwie kierunków i zbieżności programów nauczania).

  • Na stronie partnera zagranicznego odnajdź przedmioty, które chcesz zrealizować podczas wyjazdu zagranicznego. Postaraj się zdobyć sylabusy przedmiotów, które Cię interesują.

  • Pamiętaj, aby kierować się przede wszystkim zbieżnością programów zajęć. Porównaj programy zajęć w Instytucie Rusycystyki i w interesującej Cię jednostce uczelni zagranicznej (Wydział, Instytut, Katedra). Wybór uczelni możesz skonsultować z koordynatorem ds. mobilności w IR. Po konsultacjach, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem rekrutacji na dany rok akademicki, napisz podanie do Z-cy Dyrektora IR ds. dydaktycznych i studenckich.

Wniosek wyjazdowy powinien zawierać: 1) uzasadnienie wyboru uczelni i jednostki; 2) średnią ocen ze studiów - co najmniej 3,49 (wydruk z sekretariatu ds. studenckich IR); 3) proponowany program zajęć (wstępna/robocza wersja Learning Agreement); 4) potwierdzenie znajomości właściwego języka obcego (zapytaj o szczegóły koordynatora ds. mobilności w IR); 5) potwierdzenia aktywności naukowej i społecznej - jeśli dotyczy (zapytaj o szczegóły koordynatora ds. mobilności w IR).

W wyznaczonym terminie kompletny wniosek wyjazdowy należy złożyć w dwóch egzemplarzach w sekretariacie ds. studenckich (jeden egzemplarz student otrzymuje wraz z potwierdzeniem przyjęcia).

Pamiętaj, aby w podaniu zawrzeć swoje dane osobowe: imię i nazwisko, nr albumu, rok studiów, adres poczty elektronicznej na serwerze UW, telefon kontaktowy.

Pamiętaj, że przed złożeniem wniosku treść możesz skonsultować z koordynatorem ds. mobilności w IR.


Formalności po powrocie do IR:

Po powrocie z wyjazdu zagranicznego należy dostarczyć do sekretariatu ds. studenckich IR kopię dokumentu Transcript of Records otrzymanego z uczelni zagranicznej. Następnie na podstawie Learning Agreement oraz na podstawie Transcript of Records Z-ca Dyrektora IR ds. studenckich dokonuje rozliczenia wyjazdu, wskazując ewentualne różnice programowe i jeśli zaistnieje konieczność, ustala studentowi indywidualny harmonogram uzupełnienia różnic programowych.