odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


WYJAZDY ZAGRANICZNE


Najpopularniejsze wśród studentów stypendia zagraniczne oferuje program Erasmus+

Instytut Rusycystyki może samodzielnie podpisywać umowy bilateralne w ramach programu Erasmus, które obejmują również wymianę studencką.

Poniżej wykaz partnerów zagranicznych, z którymi Instytut Rusycystyki podpisał umowy bilateralne w ramach nowego programu Erasmus+ (2014/15-2020/21):

 1. UNIVERSITY OF JYVASKYLA [Finlandia; strona domowa uczelni: www.jyu.fi; ponadto zobacz: www.jyu.fi/study; katalog przedmiotów: www.jyu.fi/study/programmes/courses; kod Erasmus: SF JYVASKY01; koordynator umowy ze strony partnera: Terho Joutsen <juhtep@cc.jyu.fi>; Wydział lub jednostka współpracująca: [Department of Languages (Russian Language)] – 2 wyjazdy semestralne na rok (dotyczy studentów I i II stopnia); w przypadku studentów I stopnia obowiązuje znajomość języków angielskiego i rosyjskiego na poziomie B1, zaś w przypadku studentów II stopnia znajomość języków angielskiego i rosyjskiego na poziomie B2;

 1. TALLINN UNIVERSITY [Estonia; strona domowa uczelni: www.tlu.ee; ponadto zobacz: www.tlu.ee/exchange; kod Erasmus: EE TALLINN05; koordynator umowy ze strony partnera: Natalia Tshuikina <natalia.tshuikina@tlu.ee>; Wydział lub jednostka współpracująca: [Institute of Slavonic Languages and Cultures] 2 wyjazdy semestralne na rok (dotyczy studentów I i II stopnia); w przypadku studentów I stopnia obowiązuje znajomość języków angielskiego i rosyjskiego na poziomie B1, zaś w przypadku studentów II stopnia znajomość języków angielskiego i rosyjskiego na poziomie B2;

 1. DAUGAVPILS UNIVERSITY [Łotwa; strona domowa uczelni: www.du.lv/en, zobacz również: www.du.lv.en; kod Erasmus: LV DAUGAVP01; koordynator umowy ze strony partnera: prof. Anna Stankiewicz< annastankevica@inbox.lv> lub koordynator instytucjonalny: Inese Hodanowa< inese.hodanova@du.lv>; Wydział lub jednostka współpracująca: [Department of Rusistics and Slavistics, Faculty of Humanities]6 miejsc – 30 osobomiesięcy (dotyczy studentów I i II stopnia); wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub łotewskiego na poziomie B1;

 1. COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA [Słowacja; strona domowa uczelni: www.uniba.sk; zobacz katalog przedmiotów: http://www.uniba.sk/index.php?id=3871; Kod Erasmus: SK BRATISL02; koordynator umowy ze strony partnera: Lubor Matejko <matejko@fphil.uniba.sk>; Wydział lub jednostka współpracująca: [Department of Russian Language and Literature] 2 wyjazdy semestralne – 10 osobomiesięcy na rok (dotyczy studentów I i II stopnia); wymagana znajomość języka angielskiego lub słowackiego na poziomie B2;

Kwalifikacją wniosków wyjazdowych zajmuje się Komisja w następującym składzie: Z-ca Dyrektora IR ds. dydaktycznych i studenckich (przewodniczący), Koordynator ds. mobilności w IR, przedstawiciel Samorządu Studentów w IR.

Jeśli w I turze student IR ubiega się o wyjazd w innej jednostce UW, koordynator IR udziela jedynie zgody na wyjazd i zatwierdza Learning Agreement, a decyzję o kwalifikacji podejmuje Komisja Kwalifikacyjna właściwej jednostki UW.

I Tura Kwalifikacji na semestr letni i zimowy roku akademickiego odbywa się w roku akademickim poprzedzającym planowany wyjazd (luty, marzec).

Następnie odbywają się kolejne dwie tury kwalifikacji, które obejmują niewykorzystane miejsca ze wszystkich Wydziałów i jednostek UW. Koordynacją II i III tury kwalifikacji zajmuje się Biuro Współpracy z Zagranicą. W II i III turze koordynator ds. mobilności w IR wyraża zgodę na wyjazd i zatwierdza Learning Agreement. Informacje o harmonogramie I, II i III tury kwalifikacji zamieszczane są na stronie Biura Współpracy z Zagranicą oraz Instytutu Rusycystyki, a także na tablicach informacyjnych.

Studenci IR mogą ubiegać się o wyjazdy w innych jednostkach UW, jednak aby otrzymać stypendium musi zachodzić pokrewieństwo kierunków studiów. Największe prawdopodobieństwo pokrewieństwa kierunków dla studentów rusycystyki zachodzi w jednostkach Wydziału Lingwistyki Stosowanej.


Zasady ubiegania się o wyjazd:

 • Przeczytaj ogólne informacje o programie Erasmus+: http://www.frse.org.pl/program/erasmus-plus/
 • Zapoznaj się z ogólnymi zasadami kwalifikacji tutaj.
 • Wybierz partnera zagranicznego, z którym Instytut Rusycystyki ma podpisaną umowę bilateralną. Jeśli nie zainteresowała Cię oferta żadnego z partnerów bilateralnych, poszukaj ofert wyjazdowych na innych jednostkach UW (Pamiętaj o pokrewieństwie kierunków i zbieżności programów nauczania).
 • Na stronie partnera zagranicznego odnajdź przedmioty, które chcesz zrealizować podczas wyjazdu zagranicznego. Postaraj się zdobyć sylabusy przedmiotów, które Cię interesują.
 • Pamiętaj, aby kierować się przede wszystkim zbieżnością programów zajęć. Porównaj programy zajęć w Instytucie Rusycystyki i w interesującej Cię jednostce uczelni zagranicznej (Wydział, Instytut, Katedra). Wybór uczelni możesz skonsultować z koordynatorem ds. mobilności w IR. Po konsultacjach, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem rekrutacji na dany rok akademicki, napisz podanie do Z-cy Dyrektora IR ds. dydaktycznych i studenckich.

Wniosek wyjazdowy powinien zawierać: 1) uzasadnienie wyboru uczelni i jednostki; 2) średnią ocen ze studiów - co najmniej 3,49 (wydruk z sekretariatu ds. studenckich IR); 3) proponowany program zajęć (wstępna/robocza wersja Learning Agreement); 4) potwierdzenie znajomości właściwego języka obcego (zapytaj o szczegóły koordynatora ds. mobilności w IR); 5) potwierdzenia aktywności naukowej i społecznej - jeśli dotyczy (zapytaj o szczegóły koordynatora ds. mobilności w IR).

W wyznaczonym terminie kompletny wniosek wyjazdowy należy złożyć w dwóch egzemplarzach w sekretariacie ds. studenckich (jeden egzemplarz student otrzymuje wraz z potwierdzeniem przyjęcia).

Pamiętaj, aby w podaniu zawrzeć swoje dane osobowe: imię i nazwisko, nr albumu, rok studiów, adres poczty elektronicznej na serwerze UW, telefon kontaktowy.

Pamiętaj, że przed złożeniem wniosku treść możesz skonsultować z koordynatorem ds. mobilności w IR.


Dodatkowe informacje:

 1. Preferowane są wyjazdy semestralne (5 miesięcy). W przypadku przedłużenia pobytu oraz stypendium konieczna jest zgoda Biura Współpracy z Zagranicą UW.
 2. Program studiów należy uzgodnić przed wyjazdem za granicę (Learning agreement). Powinien on być jak najbliższy programowi zajęć na specjalności filologia rosyjska, ponieważ okres studiów zagranicznych jest zaliczany do okresu studiów w uczelni macierzystej. Ustalając przedmioty do zrealizowania w uczelni zagranicznej, ubiegający się o wyjazd student wraz z koordynatorem ds. mobilności lub innym pracownikiem IR, będą się kierować zasadą, że podczas zaplanowanego wyjazdu zagranicznego student będzie realizował program jak najbardziej zbliżony do programu w jednostce macierzystej. Różnice programowe student wraz z koordynatorem ds. mobilności lub innym pracownikiem IR wyznaczonym przez dyrektora IR ds. studenckich ustala zarówno na etapie tworzenia Learning agreement, jak też na etapie dokonywania zmian do LA.
 3. Po powrocie ze stypendium należy przedstawić dokument stwierdzający, jakie przedmioty zostały zaliczone w czasie studiów zagranicznych (Transcript of records) oraz zaświadczenie o rzeczywistym okresie przebywania na stypendium (Confirmation of stay).
 4. Student ostatniego roku studiów nie może obronić pracy dyplomowej przez zakończeniem okresu stypendialnego.

Formalności po powrocie do IR:

Po powrocie z wyjazdu zagranicznego należy dostarczyć do sekretariatu ds. studenckich IR kopię dokumentu Transcript of Records otrzymanego z uczelni zagranicznej. Następnie na podstawie Learning Agreement oraz na podstawie Transcript of Records Z-ca Dyrektora IR ds. studenckich dokonuje rozliczenia wyjazdu, wskazując ewentualne różnice programowe i jeśli zaistnieje konieczność, ustala studentowi indywidualny harmonogram uzupełnienia różnic programowych.