odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Pracownia Badań Leksykograficznych

Zespół

Kierownik

dr hab. Włodzimierz Dubiczyński

Członkowie

dr Siergiej Chwatow
dr Michał Kozdra
dr Magdalena Kuratczyk
dr Piotr Michałowski

Cel

Pracownia powstała w kwietniu 2016 roku. Jej celem jest prowadzenie badań teoretycznych i praktycznych w zakresie współczesnej leksykografii polsko-rosyjskiej i rosyjsko-polskiej. W pracowni powstają nowoczesne słowniki oraz pomoce dydaktyczne i translatoryczne. Priorytetem przy tworzeniu słowników są potrzeby i umiejętności odbiorcy. Pracownia współpracuje z leksykografami i leksykologami, a także przedstawicielami pokrewnych dyscyplin z innych ośrodków badawczych w Polsce i za granicą. Dążymy również do promocji badań w dziedzinie leksykografii w ramach realizowanych przedsięwzięć naukowych. Zapraszamy do współpracy.

Projekty i badania

 • Rosyjsko-polski słownik paraleli leksykalnych (W. Dubiczyński, M. Kozdra, M. Kuratczyk)
 • Polsko-rosyjsko-angielski słownik terminów ekonomicznych (W. Dubiczyński, S. Chwatow, A. Głogowska, P. Michałowski)
 • Słownik rosyjsko-polskich paralelnych stałych związków wyrazowych (W. Dubiczyński, A. Jaskólski, G. Mańkowska, D. Muszyńska-Wolny, J. Wasiluk)
 • Rosyjsko-francuski słownik paraleli leksykalnych (W. Dubiczyński, D. Dupuy)
 • Ukraińsko-niemiecki słownik paraleli leksykalnych (W. Dubiczyński, T. Reuther)
 • Podręcznik z leksykologii i leksykografii języka rosyjskiego (W. Dubiczyński, T. Reuther)

Kontakt

Instytut Rusycystyki UW
ul. Szturmowa 4, p. 409
02-678 Warszawa

v.dubichynskyi@uw.edu.pl
m.kozdra@uw.edu.pl


Лаборатория лексикографических исследований

Коллектив

Руководитель

Владимир В. Дубичинский, д.ф.н.

Члены

Михал Коздра, к.ф.н.
Магдалена Куратчик, к.ф.н.
Петр Михаловски, к.ф.н.
Сергей Хватов, к.ф.н.

Цель

Лаборатория была основана в апреле 2016 года. Ее цель – теоретические и практические исследования в области современной польско-русской и русско-польской лексикографии. В лаборатории составляются современные словари и учебные пособия, предназначенные для учащихся и переводчиков. Приоритетом при создании словарей являются потребности и способности пользователей. Лаборатория сотрудничает с лексикографами и лексикологами, а также представителями смежных дисциплин из других научно-исследовательских центров в Польше и за рубежом. Мы также стремимся содействовать продвижению научных исследований в области лексикографии в рамках текущих научно-исследовательских проектов. Будем рады сотрудничеству.

Проекты и исследования

 • Русско-польский словарь лексических параллелей (В. Дубичинский, М. Коздра, М. Куратчик)
 • Польско-русско-английский словарь экономических терминов (В. Дубичинский, А. Глоговска, П. Михаловски, С. Хватов).
 • Словарь русско-польских параллельных устойчивых словосочетаний (В. Дубичинский, И. Василюк, Г. Маньковска, Д. Мушиньска-Вольны, А. Яскульски).
 • Русско-французский словарь лексических параллелей (В. Дубичинский, Д. Дюпюи)
 • Украинско-немецкий словарь лексических параллелей (В. Дубичинский, Т. Ройтер)
 • Учебник по лексикологии и лексикографии русского языка (В. Дубичинский, Т. Ройтер)

Контактная информация

Институт русистики Варшавского университета
ул. Штурмова 4, к. 409
02-678 Варшава

v.dubichynskyi@uw.edu.pl
m.kozdra@uw.edu.pl

Lexicographical Research Laboratory

Staff

Head

Prof. Volodymyr Dubichynskyi

Members

Dr Sergey Khvatov
Dr Michal Kozdra
Dr Magdalena Kuratczyk
Dr Piotr Michalowski

Purpose

The Laboratory was established in April 2016. Its purpose is to conduct theoretical and practical research in the field of modern Polish-Russian and Russian-Polish lexicography. The Lab creates modern dictionaries and teaching aids for students and translators. The priority of the Lab are users’ needs and abilities. Laboratory collaborates with lexicographers and lexicologists, as well as with representatives of related disciplines from other research centres in Poland and abroad. We also aim to promote research in the field of lexicography as part of ongoing research projects. We look forward to working with you.

Projects and research

 • Russian-Polish Dictionary of Lexical Parallels (V. Dubichynskyi, M. Kozdra, M. Kuratczyk)
 • Polish-Russian-English Dictionary of Economic Terms (V. Dubichynskyi, A. Glogowska, S. Khvatov, P. Michalowski).
 • Russian-Polish Dictionary of Parallel Collocations (V. Dubichynskyi, A. Jaskolski, G. Mankowska, D. Muszynska-Wolny, J. Wasiluk).
 • Russian-French Dictionary of Lexical Parallels (V. Dubichynskyi, D. Dupuy)
 • Ukrainian-German Dictionary of Lexical Parallels (V. Dubichynskyi, T. Reuther)
 • Textbook on Russian Lexicology and Lexicography (V. Dubichynskyi, T. Reuther)

Contact information

Institute of Russian Studies, University of Warsaw
4 Szturmowa St, r. 409
02-678 Warsaw

v.dubichynskyi@uw.edu.pl
m.kozdra@uw.edu.pl